Abildgården

Fremtidssikring på Amager

Abildgården er opført i 1942-44 og består af 373 lejligheder.Bebyggelsen tegner sig som en stor karré med fire blokke i fem etager. Karréen er åben mod syd, hvor der også er aflåst adgang til en stor gård.

Bebyggelsen ligger centralt placeret på Amager i København. Lokalområdet er et tæt og blandet bykvarter præget af boligkarréer fra starten af det 20. århundrede. I Abildgården var varmeanlæggene utidssvarende og trængte til modernisering. For at få den optimale varmetilførsel til boligerne, blev løsningen derfor at ombygge de gamle etstrengsanlæg til nye tidssvarende tostrengsanlæg.

Ny placering af varmekilder

Alle lejlighederne fik nye radiatorer og disse fik nye placeringer af hensyn til den bedste fordeling af varmen. Fokus var på at flytte varmekilderne i lejlighederne. Radiatorerne havde tidligere været placeret i midten af rummene, hvilket ikke er optimalt, når det gælder cirkulation af varmen.

Varmefordeling og komfort

De nye radiatorer blev således placeret under vinduerne, hvilket giver en bedre cirkulation af varmen og bedre komfort i boligerne.

Energibesparelse og tilskud

På grund af de energibesparelser, som Abildgården havde i udsigt med det nye tostrengsanlæg, blev det muligt at få tilskud til renoveringen fra naturgasselskabet. Således blev fiansieringen af renoveringen lettet.

Fakta

Emne: Abildgården
Bygherre: SAB/KAB
Arkitekt: White Arkitekter A/S
Byggeår: 2013 – 2015
Byggesum: Anslået 11,85 mio. kr.
Honorar: 800.000,00 kr.
Kontaktperson: Henrik L. Bering
Omfatter: Ombygning og udskiftning af varmeanlæg og radiatorer samt ny placering af varmekilder til forbedret varmecirkulation.

Wittenberghus

Nye radiatorer og varmeanlæg i Wittenberghus

Wittenberghus er bygget i 1962 og består af i alt 116 lejligheder.

Bebyggelsen ligger centralt placeret på Amager i København. Lokalområdet er et tæt og blandet bykvarter præget af boligkarréer fra starten af det 20. århundrede.

Tidssvarende varmeanlæg

I Wittenberghus var varmeanlæggene utidssvarende og trængte til modernisering. For at få den optimale varmetilførsel til boligerne, blev løsningen derfor at ombygge de gamle etstrengsanlæg til nye tidssvarende tostrengsanlæg.

Ny placering af varmekilder

Desuden fik alle lejlighederne nye radiatorer og disse fik nye placeringer af hensyn til den bedste fordeling af varmen.

I Wittenberghus var det svært at opnå en ideel fordeling af varmen, da radiatorerne var placeret i stuen og værelset/værelserne. På den måde kunne varmekilderne ikke opvarme køkken og bad. For en bedre fordeling af varmen til hele lejligheden blev der også placeret radiatorer i køkkenerne.

Udskiftning af vinduer

I Wittenberghus blev der foruden en ny placering af varmekilder samtidig foretaget vinduesudskiftninger.

Effektivt energiforbrug

Udskiftning af vinduerne i Wittenberghus er med til at mindske tabet af varme i boligerne. På den måde får beboerne et mere bæredygtigt energiforbrug og større komfort og velvære, når de opholder sig i boligen.

Fakta

Emne: Wittenberghus
Bygherre: SAB/KAB
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Byggeår: 2010 – 2013
Byggesum: 12,9 mio. kr.
Honorar: 450.000,00 kr.
Kontaktperson: Ronald Barkvid
Omfatter: Lejlighedssammenlægning, udskiftning af varmeanlæg og radiatorer samt udskiftning af vinduer.

Engvadgård

Bæredygtig energirenovering giver mindre varmeregning

Tidssvarende energiforbrug

Udgangspunktet for renoveringen og for at sikre et tidssvarende

energiforbrug er at opnå tilskud fra ECO-Life projektet. ECO-Life støttes af midler fra EU’s

CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Kravet for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes til under 75 kWh/m².

Det oprindelige Engvadgård

Engvadgård består af 71 gårdhuse i tæt-lav bebyggelse, som er opført i perioden 1970-1971. Tagene,

som er efterisoleret i 1982, er af tagpap og trænger i dag til en udskiftning. I Engvadgård har de utætte

yderdøre og de lette og dårligt isolerede facader en stor del af skylden for, at husene er vanskelige at varme op. Det betyder dårligt

indeklima og dyre varmeregninger for beboerne.

Ved tagudhænget over vinduerne er isoleringen sunket sammen, har mistet isoleringsvirkningen og skabt

en kuldebro. Ventilationen i boligen er samtidig utidssvarende, hvilket gør det svært at opnå et sundt indeklima.

Energirenovering

Arbejdet i Engvadgård udformes som et energirenoveringsprojekt, der skal sikre, at energiforbruget

i bebyggelsen reduceres fra 179 kWh/m² helt ned til ca. 70 kWh/ m². For at optimere bebyggelsen energimæssigt nedlægges den

eksisterende gascentral og fordelingsnettet til fordel for fjernvarme.

Isolering og lavenergiruder

Yderdøre, facader mod gården og sidepartier bliver udskiftet til højisolerede yderdøre, og der indføjes

nye superlavenergiruder. Tagudhænget åbnes udvendigt og efterisoleres og nye ovenlysvinduer

indsættes for at begrænse varmetabet yderligere. Hermed fjernes alle utætheder og husene bliver lettere at varme op.

Ventilation og sundt klima

En god ventilation af boligerne er yderst vigtig for at skabe et sundt indeklima og mindske fugt.

Danakon sørger således for at installere et nyt ventilationsanlæg med mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Det nye anlæg ventilerer krybekælderen ved mindre energiforbrug. Hermed elimineres risikoen for evt. skimmelsvamp og samtidig

bliver gulvtemperaturen højere og komforten i boligerne øges.

Øje for lidt mer!

Danakon har desuden fokus på at forsyrre beboerne i Engvadgård mindt muligt. De gamle facader erstattes af nye færdigfabrikerede

facadeelementer, der kan udskiftes på én og samme dag.

Fakta

Emne: Engvadgård
Bygherre: Høje- Taastrup
Boligselskab
Arkitekt: White Arkitekter
Antal boliger: 71 gårdhuse
Renoveringsår: 2014
Byggesum: 27,0 mio. kr.
Honorar: 1,95 mio. kr.
Kontakt: Jesper Birn Lindberg
Omfatter: Energirenovering

Kjærslund

Facaderenovering og efterisolering
af etagetypehuse i Kjærslund

Renovering af typehusene

Andelsboligforeningen er opført omkring 1968 som 11 fritliggende treetagers blokke. Afdelingen er opført som den velkendte bygningstype, der kaldes ‘Boligforeningernes Etagetypehuse’– ofte kaldet ‘Sydjyllandsplanen’. Renoveringen er resultatet af en længerevarende proces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af forskellige, tekniske problemer i afdelingen. Opgaven støttes af Landsbyggefonden.

Nye tidssvarende facader

Formålet med renoveringen i Kjærslund var at færdiggøre indgangsfacader og gavle og gøre dem tidssvarende, således at de fremstår med et sammenhængende udtryk.

Forbedret isoleringsevne

En vigtig opgave var også at forbedre isoleringsevnen på både facader, gavle, vinduer og døre. De eksisterende betonelementer blev efterisoleret og beklædt med lys facadetegl.

Lavenergiruder og glas

Vinduerne blev udskiftet og erstattet med lavenergiruder, og der blev etableret store glaspartier i opgangsområderne.

Ventilation og indregulering

Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfatter desuden renovering af klimaskærm og ventilation. Renoveringen af ventilationen omfattede bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer, som blev placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener.

Byggeriet blev udført med henblik på at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Målet var samtidig at minimere ressourceforbruget og miljøbelastning.

Øje for lidt mer’!

Renoveringen og efterisoleringen gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver et mere bæredygtigt energiforbrug. Under løsning af opgaven havde Danakon fokus på at mindske generne for bebyggelsens beboere mest muligt.

Beboerhåndtering

Renoveringen af Kjærslund blev derfor planlagt i tæt samarbejde med Kjærslunds beboere for at opnå størst mulig succes. Danakon lagde samtidig stor vægt på grundig brugerinvolvering gennem hele forløbet.

Fakta

Emne: Kjærslund
Bygherre:
Viby Andelsboligforening
Byggeår:
2010 – 2012
Byggesum:
56,0 mio. kr.
Arkitekt:
Nova5 og Sahl Arkitekter
Entreprenør:
Enemærke & Petersen
Areal:
13.000 m²
Omfatter:
Renovering og efterisolering
af facader og gavle samt udskiftning af
vinduer og døre. Derudover etablering
af energibesparende ventilation.