Torstorpskole

 

Tag- og facaderenovering

Renovering af Borgerskolen

Borgerskolen i Taastrup er bygget i 1901 og er med sine 113 år den ældste skole i Høje- Taastrup Kommune. Skolen er blevet renoveret og udbygget flere gange siden. Dog var tage og facader nedbrudte og behøvede en udskiftning og efterisolering. Tagrenoveringen omfa er ca. 2.500 m² og facaderenoveringen ca. 2.200 m².

Vedligeholdesfri facader

For Høje- Taastrup Kommune var det vigtigt, at overfl aderne var vedligeholdelsesfri. Danakon imødekom kommunens ønske ved at udføre taget med gitterspær og tagpapdækning. Facaderne blev udført af metalkasse er. Brystningen i stueplan og beskyttes af en metalrist. Desuden fik skolen udført et helt nyt ventilationsanlæg.

Nyt tag på Torstorp Skole

Torstorp Skole er den nyeste skole i Høje- Taastrup Kommune,  etableret i 1986. Skolens tag var  imidlertid utæt og trængte til en udskiftning og efterisolering.

Efterisolering

Renoveringen omfatter udskiftning af ca. 3.000 m² nedbrudt teglstenstag, som blev udskiftet med tagpap som listedækning for at skabe plads til den planlagte
øgede isolering. Arbejdet omfattede desuden flere  rentabilitetsberegninger på ny klimaskærm.

Fakta

Emne: Borgerskolen og Torstorp Skole
Bygherre: Høje- Taastrup Komm.
Kontakt: Bo Kjeldsen
Byggeår: 2010 – 2011
Håndværkerudgifter: hhv. 35,0
mio. kr. og 10,0 mio. kr.
ekskl. moms
Omfaffer: Renovering af tag og
facader på hhv. 5.000 m² og
3.000 m².

Nørre Alslev Skole

Sundt indeklima – bedre drift

Skolen er bygget i 1960 og er oprindeligt bygget i røde mursten med paptage. Facader og vinduer var fra skolens opførelse – ca. 53 år gamle. Ved om- og nybygningen af de 2.200 m² var det vigtigt at gøre skolen energimæssigt tidsvarende. Den skal danne rammen om mange fremtidige generationers skolegang, og et godt indeklima har stor betydning for arbejds-og læringsmiljøet.

Udfordringer

Udformningen grunder i, at læringsformer samt lærer- og elevroller er under forandring og i visionen om at skabe en skole, der bobler af inspiration, innovation og nytænkning. Byggeriet afspejler, hvordan rammerne er med til at fordre læring, og vigtigst af alt, anerkender det de digitale læringsmidlers betydning nu og i fremtiden.

Idræt og leg

Skolens rammer er med til at fremme børnenes fysiske udfoldelse, og skolens SFO er fra juni 2012 certificeret som en idræts og bevægelses SFO i samarbejde med DGI.

Bæredygtigt forbrug

Udbygningen blev udført som et bæredygtigt byggeri efter lavenergiklasse 2015. Udover en energisikring af udbygningen, blev dele af den eksisterende skole efterisoleret, så den lever op til de nuværende isoleringskrav. Materialer er udvalgt efter princippet om bæredygtighed, og der er lagt stor vægt på, at lyskilder er baseret på lavenergi.

Solcelleanlæg

Skolens ventilation er ombygget med behovsstyring og med genvinding med høj virkningsgrad. Styringen blev tilsluttet det eksisterende CTS-anlæg, som blev genbrugt og udbygget. Danakon etablerede et solcelleanlæg, som sørger for, at driften optimeres. I samspil med ventilationens genvindig sikrer det et sundt indeklima, mindsker fugt og sørger for mindst mulig miljøbelastning.

Øje for lidt mer!

Planen for ombygningen lagde Danakon sammen med totalentreprisegruppen i tæt dialog med skolen, for at læringsprocesser og undervisningsforløb ikke gik tabt under byggeriet. Til- og ombygningen blev udført etapevis. Danakon havde således fokus på, at skolen skulle kunne være i brug under hele byggeprocessen, og at undervisningen blev forstyrret mindst muligt.

Fakta

Emne: Nørre Alslev Skole
Bygherre: Guldborgsund Komm.
Arkitekt: Skala Arkitekter
Byggeår: 2012 – 2013
Byggesum: 31,0 mio. kr.
Kontakt: Morten Riis-Rasmussen
Telefon: 54 73 10 00
Danakons rolle: Ingeniørrådgiver
Omfatter: Til- og ombygning af
eksisterende skolebygninger.
Konkurrencen blev vundet med
det bedste projekt. Danakon havde
ansvar for energioptimering.

Mølleholmskolen

To skoler blev til én

Mølleholmskolen blev opført, da Høje- Taastrup Kommune vedtog en skoleomlægning, hvor fire skoler i kommunen blev lagt sammen til to. Parkskolen og Grønhøjskolen blev officielt lagt sammen i august 2011, men flyttede endeligt fysisk sammen i oktober 2012, da omog tilbygningen af den tidligere Grønhøjskolen stod færdig.

Den oprindelige skole

Skolebygningen, der er fra 1972, er et typisk 70’erbyggeri med facader i gule teglsten. I stedet for at udbygge skolen med en forlængelse af den eksisterende planløsning, kombinerer den valgte løsning en opgradering af mange af de nuværende rum med flere mindre og en større tilbygning.

Bevægelse og trivsel

Skolens SFO er idrætscertificeret og lægger stor vægt på bevægelse for at styrke elevernes alsidige udvikling, læringsparathed, motivation og trivsel. Derfor var det vigtigt at de fysiske rammer understøtter leg, læring og bevægelse.

Visioner og nytænkning

Om- og tilbygningen omfattende ca. 1.500 m² skole. I tråd med den nye skoles og Høje- Taastrup Kommunes ønsker og idéer, blev visionerne om at etablere en nytænkende og tidssvarende skole mødt. Der blev skabt nye læringsrum, læringscentret blev opdateret og eksisterende arealer blev omdannet til inspirerende læringsmiljøer.

Tidssvarende ventilation

Det utidssvarende ventilationssystem blev udbygget og koblet til CTS-anlægget, som det nu styres af. Det er med til at give bedre indeklima og dermed læringsmiljø.

Tilbud på specialområdet

Totalentreprisegruppen opførte nye tilbygninger til indskolings- og SFO-miljø, og der blev samtidig oprettet et hjemsted for heltidstilbud på specialområdet.

Øje for lidt mer!

Danakon udførte projektet som elementbyggeri, hvor der blev benyttet præfabrikerede vægge og tagelementer af træ. Det betød, at riskoen for fugt i konstruktionerne blev reduceret. Desuden skaber det fleksibilitet, såfremt skolen ønsker udbygning eller tilpasning i fremtiden.

Samtidig betød det, at undervisningen blev forstyrret minimalt, og at læringsforløb ikke gik tabt under byggeriet. Projektet blev vundet som det bedste projekt til prisen i samarbejde med Enemærke & Petersen som totalentreprenør.

Fakta

Emne: Mølleholmskolen
Bygherre: Høje- Taastrup Komm.
Arkitekt: Pluskontoret A/S
Byggeår: 2011 – 2012
Byggesum: 35,0 mio. kr.
Kontakt: Mette Forslund
Telefon: 43 59 12 45
Danakons rolle: Ingeniørrådgiver
Omfatter: Ombygning og opførelse
af 1.500 m² tilbygning efter lavenergiklasse
2015 ifm. skoleomlægning.
Desuden optimering af driften
af de tekniske anlæg.