Vækst har skabt behov for elafdeling

Efter en periode med kraftig vækst etablerede Danakon i 2016 sin egen elafdeling og kan nu løse endnu flere opgaver med husets egne kompetencer.
Danakons elafdeling er vokset og består nu af tre erfarne elingeniører.
Elafdelingen projekterer stærk- og svagstrømsinstallationer til mange forskellige typer byggeri.
Afdelingen har bl.a. stor erfaring inden for renovering af børnehaver, skoler og alment boligbyggeri.
Dog har afdelingen ligeledes erfaring med rådgivning og projektering af fx anlæg til vedvarende energi og i laboratorier.
Afdelingen løser projekteringsopgaver inden for bl.a.
– Stærkstrøm
– Svagstrøm
– CTS-anlæg
– IBI-anlæg(KNX/IHC/DALI)
– VE-anlæg
– Sikringsanlæg
– Belysning
– Sikkerhedsbelysning
– Flugtvejsbelysning
Afdelingens referencer ligger inden for bl.a. renovering og nybyggeri, herunder:
Projektering af el inkl. tilsyn ved renovering af alment byggeri iAskerød for BO-VEST, Vibo afd. 140 Televænget, Stadionkvarteret, AAB 103 og AAB 111.
Projektering af el,CTS/IBI-anlæg og sikring inkl. VE-anlæg ved nybyggeri af Vilhelmsro skolei Fredensborg.
Projektering af el, CTS/IBI-anlæg og sikring samtrenrums lokaliteter iht. GMO 2+3 på Århus Universitet Facility of Health Sciences i forbindelse med nybyg af 15.000m²og renovering 12.000m² forskningscenter.

Danakon er totalrådgiver ved tagrenovering

Danakon glæder sig over at have fået opgaven som totalrådgiver ved tagrenoveringen i Taastrup Have.

Det er netop blevet stemt igennem af beboerne i ejerforeningen E/F Taastrup Have, at renoveringen skal gennemføres.

Renoveringen udføres som hovedentreprise med Danakon som totalrådgiver. PNP-Byg er indstillet som hovedentreprenør.

Taastrup Have består af 15 blokke med i alt 354 lejligheder fordelt på 48 opgange.

Tidssvarende tagrenovering

Renoveringen omfatter en gennemgribende tagrenovering og følgearbejder i Taastrup Have. Bebyggelsen er opført i 1962- 64. Tagbeklædningen er i bølgeeternit og er fra husenes opførelse. Tagbeklædningen trænger således til en udskiftning, så den kan blive tidssvarende.

Danakon forventer at gå i gang med tagrenoveringen i april 2018 og projektet forventes afsluttet i april/maj 2019.

Entrepriseomkostningerne bliver ca. 19,5 mio. kr. ekskl. moms.

Læs mere om Danakons tagrenoveringer her

 

 

 

 

 

 

 

AAB, Afdeling 103 på Østerbro

Renovering i Klimakvarter Østerbro

Vognmandsmarken er med sine 305 boliger en af Boligforeningen AABs største afdelinger. Bebyggelsen er opført i årene 1979 – 1981 og består af 11 boligblokke i 4 etager, og de 305 boliger har et samlet boligareal på 25.600 m2. Bebyggelsen ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro og er således en del af klimakvarteret.

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel, hvor Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR, Midtpunkt Østerbro og beboerne arbejder på at gøre området til hovedstadens grønneste og ikke mindst sikre det, så området kan modstå fremtidens klimaforandringer.

Helhedsplan og renovering

Der er i forbindelse med renoveringen konstateret både PCB og bly i baderummene. Derfor skal der forud for totalrenoveringen miljøsaneres, således at de nyrenoverede baderum ikke indeholder giftige stoffer.

Vognmandsmarken har været ramt af byggeskader på grund af bl.a. revnede badeværelsesgulve og deraf følgende vandskader. Desuden har afdelingen haft problemer med revner i fundamenterne, hvilket har resulteret i kuldebroer og problemer i varmesystemet. Beboerne takkede derfor ja til en omfattende helhedsplan, der ikke kun omfatter renovering af badeværelser men også altaner, friarealer m.m.

Renoveringen består således i en renovering af de 305 lejligheders badeværelser med tilhørende stigstrenge. Derudover får bebyggelsen nye altaner, da der er problemer omkring afvandingen fra altanerne i tagfladen, der forplanter sig nedover de øvrige altaners undersider, med skjolder og vandindtrængning i lejlighederne til følge. På nordfacaden etableres franske altaner, friarealerne renoveres og revner i fundamentet udbedres.

Beboerhåndtering

Under renoveringen har teamet fokus på at genere beboerne mindst muligt. Dog kan det føles som en stor indgriben i dagligdagen, når håndværkere skal have adgang til ens lejlighed. Derfor er der fra byggesagens start stort fokus på beboerkommunikation og beboerhåndtering.

Øje for lidt mer!

80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Vi har derfor stor erfaring med skema A og B og vil således bistå AAB som en stærk partner. Danakon er ingeniørrådgiver på hovedentreprisen og er ansvarlig for konstruktioner, herunder renoveringen af badeværelser samt ændring i facaderne i forbindelse med udbedring af vandskader, kuldebroer og revner i fundamentet.

AAB, Afdeling 111 på Amager

Helhedsrenovering af 230 lejligheder på Amager

AAB 111 er et tidstypisk eksempel på 1940’ernes gode kvalitetsmæssige byggeteknik. Gennem de seneste 60 år er der løbende gennemført vedligehold og udskiftninger af installationer og udsatte bygningsdele. Ikke desto mindre trænger bebyggelsen til en gennemgribende renovering af facader, tage og vinduer – bl.a. på grund af den skimmelvækst, der har ramt en stor del af boligerne. Målet for renoveringsprojektet er, at bringe bebyggelsen tilbage til de kvaliteter Parkskellet havde, da bebyggelsen blev opført samtidig med, at man tilpasser lejelighederne til nutidens boligbehov.

Ny beboersammensætning

Renoveringen består blandt andet i lejlighedssammenlægninger, hvor lejlighederne i tre af de 20 blokke ombygges til større familieboliger. Derfor bliver beboersammensætningen i lejlighederne mere blandet, når lejlighederne er færdigrenoverede. I tre andre blokke bygges tilgængelighedsboliger med elevator. Hermed tages hensyn til beboere med gangbesvær og selvhjulpne beboere med mindre handicaps.

Større køkken og bad

Efter renoveringen kommer beboerne tilbage til stort set nye lejligheder. Hvor de før havde tidstypiske små badeværelser og små køkkener, får de nu endnu større badeværelser og moderne køkken-alrum, samtidig med at udearealerne er optimerede. Som en del af renoveringsprojektet bliver alle altaner desuden udskiftet og alle badeværelser gennemrenoveres. Som en del af projektet får beboerne også et nybygget beboerhus og nye fælles mødesteder i de grønne områder, som etableres omkring bebyggelsen. De nuværende boligveje skal ikke længere kun bruges til gennemkørsel men også til at lege, gå og cykle mellem boligblokkene.

Et sundt indeklima

Ved renoveringen er Danakon ansvarlig for konstruktioner i forbindelse med opførelse af nye altaner samt nye skalmure i bebyggelsen. Desuden udfører Danakon ingeniørrådgivning ved totaludskiftning af installationer samt ved etableringen af balanceret ventilation, hvor ventilationen foregår ved varmegenvinding. Ventilation med varmegenvinding er med til at sikre et sundt indeklima i boligerne samt et komfortabelt miljø inden døre. Boligernes gode indeklima er med til at sikre Parkskellet til fremtidens krav og standarder og til at gøre boligerne attraktive for både nuværende og fremtidige beboere.

Det gode samarbejde

Danakon og JJW Arkitekter  samarbejder desuden på AABs Afdeling 103 ved renovering af badeværelser og ændring i facader. Vores gode samarbejde på flere sager understøtter i høj grad den gode proces.

Toften i Albertslund

Toften fremtidssikres

Toften er Vridsløselille Andelsboligforenings ældste afdeling. Den er opført i årene 1949-1950 og består af seks boligblokke i tre etager med i alt 99 boliger. Ud af de 99 boliger, er otte  torumsboliger, 61 er trerumsboliger og 30 er firerumsboliger. Afdelingen består desuden af 23 ældre- og handicapegnede boliger i stueetagen. Boligerne er bygget i ventilerede gule mursten, med termoruder og skrå sorte eternittage. I de syd- og vestvendte facader er der altaner. Desuden har nogle boliger franske altaner.

Nyeste krav og standarder

Projektet i Toften omfatter udarbejdelse af en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Desuden skal afdelingen fremtidssikres, så den lever op til de nyeste krav og standarder. Den seneste tilstandsvurdering for bebyggelsen viser nødvendigheden ved en renovering af afdelingen. Renoveringen anbefales blandt andet at omfatte renovering af bad, køkken, altaner, kloak, tagudskiftning samt murværksarbejder og nyt varmeanlæg.

I udarbejdelse af helhedsplanen og renoveringen er det vigtigt for teamet og processen, at beboerne engageres og føler ejerskab til projektet. Der vil derfor være et særligt fokus på beboerhåndteringen, så alle får den bedst mulige oplevelse af renoveringsprocessen og resultatet. Udgangspunktet er en demokratisk proces, hvor ønsker, behov og værdier vil blive afklaret.

Øje for lidt mer!

Danakon er ingeniørrådgiver på projektet i Toften og har særligt ansvar for konstruktionerne ved modernisering af boligerne. Derudover er Danakon ansvarlig for udskiftning af installationer ved etablering af nye badeværelser og nye køkkener. 80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Dermed har vi stor erfaring med skema A og B og vil derfor bistå BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening som en stærk partner i arbejdet med en helhedsplan, der skal kunne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

Emne: Toften, Albertslund
Bygherre: BO-VEST
Arkitekt: Rubow Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 75 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Kontaktperson: Laura Juvik
Omfatter: Helhedsrenovering startende med en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfatter renovering af tagboliger, modernisering af boliger samt nye badeværelser og køkkener.

Stadionkvarteret i Glostrup

Stadionkvarteret forandres

Stadionkvarteret er et  tidstypisk 3-etagers muret byggeri opført i perioden 1956-1966. Glostrup Boligselskab sætter nu gang i en renovering og fremtidssikring af en af Vestegnens største parkbebyggelser under overskriften ‘Stadionkvarteret under forandring’, som realiseres med støtte fra Landsbyggefonden.

Attraktive boliger

Fremtidssikringen består i at gøre boligerne attraktive for såvel singler, par, børnefamilier eller ældre. Målet er, at alle skal kunne finde en bolig i grønne omgivelser tæt på storbyen. Nøgleordet for renoveringen er bæredygtighed – både socialt, økonomisk og energimæssigt. Hele bebyggelsen skal inden for de kommende tre år have udskiftet tag, vinduer, tekniske installationer og ventilation. Desuden skal altaner samt forhaver ved stuelejligheder udvides og hele bebyggelsen miljøsaneres.

De enkelte lejligheder gennemgår en modernisering og en del også ombygning, idet de utidssvarende 1-værelses lejligheder sammenlægges med nabolejligheder og får nyt køkken og badeværelse. Der indrettes samtidig  tilgængelighedsboliger samt nye køkkener og badeværelser. Lejlighederne indrettes således med særligt hensyn til gangbesværede, og der etableres elevator og niveaufri adgang.

Sanering af bebyggelsen

I Stadionkvarteret er registreret PCB, bly, asbest og kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Stadionkvarteret er derfor en kompleks opgave med hensyn  til miljøfarlige stoffer.

Alle vinduer og døre skal udskiftes, hulmure skal isoleres og taget skal udskiftes og isoleres. Installationer og ventilation. I forbindelse med udskiftning af badeværelser skal installationer udskiftes og der skal etableres balanceret ventilation og nye radiatorer. Helhedsplanen er opdelt i seks etaper. Renoveringen er gået i gang, og forventes at være afsluttet i oktober 2019.

Øje for lidt mer!

Danakon er ingeniørrådgiver på projektet i Stadionkvarteret og har særligt fokus på ændring af konstruktionerne ved ombygningerne og moderniseringerne.
Derudover er Danakon ansvarlig for udskiftning af installationer og for etablering af den nye balancerede ventilation samt etablering af nye radiatorer.

Fakta

Emne: Stadionkvarteret, Glostrup
Bygherre: Glostrup Boligselskab
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 750 mio. kr.
Honorar: 9 mio. kr.
Kontaktperson: Per Bager
Omfatter: Helhedsrenovering af 1.235 almene boliger. Renoveringen omfatter modernisering, lejlighedssammenlægninger samt ombygning for  tilgængelighed. Danakon har ansvar for ændring af konstruktioner, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation og nye radiatorer.

Lundtoftegade

Fremtidssikring

Boligafdelingen Lundtoftegade er opført i årene 1965 – 1970 og består af otte fritstående blokke
med mellem fem og 12 etager. De seneste år er behovet for at genskabe Lundtoftegade som
et trygt og sikkert område vokset.Visionen for området er, at Lundtoftegade i 2020 kommer
på niveau med gennemsnittet for København – socialt, fysisk og
sundhedsmæssigt.

Ny beboersammensætning

Området skal samtidig kunne rumme de mest udsatte beboergrupper
og være attraktiv for en bred kreds af beboere.
Renoveringen havde således fokus på at ændre beboersammensætningen og gøre boligerne attraktive for mere ressourcestærke beboere.

Sammenlægning af boliger

Ved lejlighedssammenlægninger
blev 80 mindre boliger til 30 større boliger.
Facaderne er opbygget i lette konstruktioner og beklædt med fibercementplader mod gaden og
aluminiumskassetter mod gården. Gavle består af teglmur med indvendig efterisolering og taget
er belagt med tagpap. Vinduer og altandørspartier er træ-aluminiumselementer med
en udvendig aluminiumsdel og indvendig trædel. Hoveddørene er lysegrå sikkerhedsdøre i stål.
Øje for lidt mer! Beton er et alsidigt materiale, som ikke har ry for at bibeholde et smukt udseende. En flot overflade stiller store krav til indsigt, udførelse og vedligehold.

Under renoveringen havde Danakon fokus på at afdække altangangene
med glasinddækning, som kraftigt reducerer klimaets nedbrydelse af betonkonstruktionerne,
så det kan bevare sin imponerende overflade og nye identitet. Formålet med helhedsplanen var
at skabe vedligeholdte fremtidssikrede lejligheder i pæne omgivelser
med et stærkt beboerdemokrati til glæde for både kommende og nuværende beboere.

Ny identitet til området

Hvor husene tidligere fremstod mørke og lukkede fremstår de nu
åbne og transparente med nye facader, som skaber en fornemmelse
af tryghed.

Projektet omfatter desuden tryghedsskabende tiltag som nye hoveddøre, sikring af vinduer, nye
pulterrum i kældre og energimæssige tiltag i form af efterisolering
af lofter og gavle. Hærværket i bebyggelsen er siden renoveringen faldet med 80 pct.

Fakta

Emne: Lundtoftegade
Bygherre: AKB
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Antal boliger: 80 boliger
Byggeår: 2011 – 2012
Byggesum: 56 mio. kr.
Honorar: 1,1 mio. kr.
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
Omfatter: Ingeniørrådgivning ifm. lejlighedssammenlægninger i støttede almene boliger.Bl.a. nye badeværelser, glasinddækning af svalegange, nyt udvendigt trappetårn, nye elevatorer, nye altaner, nyt fælleshus og diverse renoveringsarbejder.

Kjærslund

Facaderenovering og efterisolering
af etagetypehuse i Kjærslund

Renovering af typehusene

Andelsboligforeningen er opført omkring 1968 som 11 fritliggende treetagers blokke. Afdelingen er opført som den velkendte bygningstype, der kaldes ‘Boligforeningernes Etagetypehuse’– ofte kaldet ‘Sydjyllandsplanen’. Renoveringen er resultatet af en længerevarende proces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af forskellige, tekniske problemer i afdelingen. Opgaven støttes af Landsbyggefonden.

Nye tidssvarende facader

Formålet med renoveringen i Kjærslund var at færdiggøre indgangsfacader og gavle og gøre dem tidssvarende, således at de fremstår med et sammenhængende udtryk.

Forbedret isoleringsevne

En vigtig opgave var også at forbedre isoleringsevnen på både facader, gavle, vinduer og døre. De eksisterende betonelementer blev efterisoleret og beklædt med lys facadetegl.

Lavenergiruder og glas

Vinduerne blev udskiftet og erstattet med lavenergiruder, og der blev etableret store glaspartier i opgangsområderne.

Ventilation og indregulering

Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfatter desuden renovering af klimaskærm og ventilation. Renoveringen af ventilationen omfattede bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer, som blev placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener.

Byggeriet blev udført med henblik på at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Målet var samtidig at minimere ressourceforbruget og miljøbelastning.

Øje for lidt mer’!

Renoveringen og efterisoleringen gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver et mere bæredygtigt energiforbrug. Under løsning af opgaven havde Danakon fokus på at mindske generne for bebyggelsens beboere mest muligt.

Beboerhåndtering

Renoveringen af Kjærslund blev derfor planlagt i tæt samarbejde med Kjærslunds beboere for at opnå størst mulig succes. Danakon lagde samtidig stor vægt på grundig brugerinvolvering gennem hele forløbet.

Fakta

Emne: Kjærslund
Bygherre:
Viby Andelsboligforening
Byggeår:
2010 – 2012
Byggesum:
56,0 mio. kr.
Arkitekt:
Nova5 og Sahl Arkitekter
Entreprenør:
Enemærke & Petersen
Areal:
13.000 m²
Omfatter:
Renovering og efterisolering
af facader og gavle samt udskiftning af
vinduer og døre. Derudover etablering
af energibesparende ventilation.

Kollektivhuset

Bæredygtig fremtidssikring af 214 handicapboliger

Langvarigt samarbejde

De Vanføres Boligselskabs Kollektivhus repræsenterer den typiske første fase i den boligmæssige omsorg for en befolkningsgruppe, der har krav på specielle løsninger i lejlighedernes udformning. Det 13 etager store højhus rummer 214 handicapboliger og står som et vartegn på 1950’ernes sociale og byggetekniske visioner. Danakon har i en årrække været rådgivende ingeniør på flere ombygninger og renoveringer af Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads. I 2007 afsluttede Danakon sin første store opgave på huset, som primært bestod i at udskifte vandrør og faldstammer i boligerne.

Oprindeligt men moderne

Arbejdet omfattede desuden en renovering af de bevaringsværdige facader mod nord, syd og øst, der
samtidig bestod i udskiftning af vinduer og afrensning og udbedring af betonskader. Renoveringen får i dag facaderne til at fremstå som et nutidigt bud på det oprindelige udtryk. Siden har Danakon udført ingeniørrådgivning på etableringen af familieboliger i huset.

På første etage blev erhvervslokaler ombygget til boliger og i 2014 forventes 10. og 11. etage at stå færdige som nye familieboliger.
De 20.000 m² fremstår således stadig som et moderne byggeri men med et bæredygtigt udgangspunkt såvel økonomisk, socialt og
miljømæssigt.

Taghaver og fællesrum

Over p-kælderen blev anlagt taghaver, som blev overdækkede med ovenlys. Huset fik desuden et nyt dobbelthøjt indgangsparti med tilhørende lyse og rummelige fællesarealer. Det ligger godt i tråd med den oprindelige kollektivtanke.

Øje for bæredygtighed

En af husets udfordringer var de nye krav til håndteringen af affald. Danakon vurderede, at en traditionel udvidelse ikke var langtidsholdbar og rentabel. Bl.a. fordi en udvidelse i beton i så høj en bygning er forbundet med store risici.

Fremtidssikrede løsninger

Ud fra princippet om bæredygtighed fandt Danakon en ny og fremtidssikret løsning. I stedet for at udvide kælderrummet, blev der etableret mobilsug via rør, som blev lagt under kældergulvet.

Mobilsug og arbejdsmiljø

Affaldet fra boligerne opbevares i en beholder under bygningen, som fyldes via den eksisterende
indkastningsskakt. Beholderen tømmes et par gange ugentligt via en specialdesignet renovationsvogn, der
suger affaldet op fra kælderen. En løsning, der både tilgodeser arbejdsmiljø og æstetikken omkring bygningen.

Beboerhåndtering

Kollektivhuset har i høj grad en differentieret beboersammensætning. Derfor havde Danakon
stort fokus på beboerhåndtering i processen og på at tage hånd om de forskelligartede behov, som beboerne oplever.

Fakta

Emne: Kollektivhuset
Bygherre: De Vanføres Boligselskab
v/Boligkontoret Danmark
Arkitekt: Domus Arkitekter
Byggeår: 2007 – 2013
Byggesum: 60,0 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Kontakt: Søren Jensen
Omfatter: Ombygning og renovering,
samt udskiftning af vandrør
og faldstammer. Etablering af mobilsug,
taghaver og fællesområder.