Energimærkning af kommunale ejendomme i Høje- Taastrup

Høje Taastrup Kommune skal have energimærket over 100 kommunale ejendomme inden 1. april 2016 og Danakon er stolte over at have fået opgaven.

Vores certificerede energirådgivere er erfarne inden for energimærkning og teknisk totalrådgivning hos både større erhvervsbygninger, institutioner og skoler samt enfamilie- og flerfamiliehuse i henhold til Energimærkningsordningen.

I vores energimærkning vil vi give et grundigt overblik over bygningernes varme- og elforbrug samt forslag til energibesparelser. På den måde skal energimærkerne være vejvisere til gode økonomiske og klimamæssige investeringer.

Energimærkningsopgaven

Energimærkningsopgaven er delt i to: Ejendomme, der sidst er energimærket i 2008 eller før, skal være energimærket senest 1. december 2015 og ejendomme, der sidst er mærket i 2009 skal være energimærket senest 1. april 2016.

Energimærkningsordningen er et led i gennemførelsen af EU’s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige ydeevne. Målet er at få reduceret energiforbruget i bygningerne.

Klik her og få mere at vide om energimærkning.

 

 

 

Rejsegilde: Danakon projekterer nyt plejecenter

Tirsdag den 16. juni 2015 kunne Danakon – rådgivende ingeniører, Domea og Kullegaard Arkitekter fejre rejsegilde på Plejecenter Samsøvej i Holbæk. Det moderne plejecenter, der vil komme til at indeholde 75 boliger til plejekrævende og demente borgere, forventes at være indflytningsklar i december måned i år eller i januar 2016.

Projektering efter energiklasse 2020

I projekteringsfasen projekterede Danakon efter at bygningen skulle kunne overholde Bygningsreglementets 2020-krav til energiforbrug i bygninger. Danakon havde derfor stort fokus på det energitekniske. Derfor blev der anlagt et jordvarmeanlæg, som er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energirammen på. Jordvarmeanlægget genererer op til tre gange så mange kilowatt timer som gasfyring, der er alternativet.

Plejecenter i 3D

Plejecenter Samsøvej i Holbæk, der er projekteret i 3D-tegneprogrammet Revit, er placeret strategisk optimalt i forhold til solen, hvilket er med til at sikre, at bygningen lever op til energirammen både nu og i fremtiden. Det betyder, at isoleringstykkelsen i væggene kan begrænses. På den måde undgås det, at væggene bliver for tykke og bastante.

Privatliv og fællesskab

Plejecentret er opbygget som et ottetal i tre etager, hvilket skal være med til at optimere personalets arbejdsgange. Samtidig skaber den innovative form to smukke og beskyttede gårdrum med en sansehave, som plejecentrets beboerne kan opholde sig i. Ældrecentret er indrettet således, at beboerne både har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og at trække sig tilbage til private rammer.

Boligerne er på hver 75 m². Hovedparten af de beboerne, der skal bo på plejecentret, er ramt af demens. Det betyder, at de har et stort behov for fysisk struktur. Plejeboligerne er således indrettet efter brugernes behov og understøtter den enkeltes mulighed for at klare sig selv.

Det ca. 6.800 m² store plejecenter på Samsøvej er blevet til i et samarbejde mellem Danakon – rådgivende ingeniører, Gert Carstensen – elingeniører, Kullegaard Arkitekter og Domea.

Læs mere om Plejecenter Samsøvej her

Efterisolering med ny metode er billigere end ventet

Efterisolering ved genbrug af gamle mursten i en ny efterisoleret skalmur kan mindske energiforbruget i gamle murede ejendomme samtidig med, at det flotte patinerede udseende bevares. Nu viser det sig, at metoden ikke kun er effektiv – den kan være billigere end en traditionel løsning.

Efterisolering er ikke dyrere

Danakon har sammen med Erik Møller Arkitekter og Gamle Mursten energirenoveret og efterisoleret en af fsb’s ejendomme i Tingbjerg. Projektet er et pilotprojekt, der genbruger de gamle mursten og mindsker bygningernes energiforbrug, uden at det går ud over udseendet. Der er nu indhentet priser fra fire forskellige entreprenører, og licitationspriserne viser, at den nye metode til efterisolering af skalmur med genbrug af gamle mursten ikke er dyrere end den traditionelle skalmur med nye sten. Det vurderes, at metoden vil være prisneutral i forhold til den traditionelle metode.

Genbrug af gamle sten betaler sig

Den uventede høje pris i pilotprojektet afspejler, at man var usikker på, hvor svært det ville være at skrælle det yderste murværk af. Løsningen kan billiggøres ved, at stenene renses direkte på byggepladsen fremfor at blive transporteret til et rensningsanlæg.

Den lavere licitationspris skyldes også, at usikkerheden ved afskrælningsprocessen er fjernet. Samtidig vil der være færre omkostninger forbundet med den langt større volumen end ved blot at udføre metoden på en enkelt gavl.

Billigere løsning skal sikre bred anvendelse

Hos Danakon er Peter Halkjær optimistisk. ”Det var nødvendigt at gøre løsningen billigere for, at sikre at den vil finde bredere anvendelse. Vi har nu fundet ud af, at løsningen ikke behøver at være dyrere end en traditionel ny skalmur og det er bestemt et skridt på vejen i forhold til at sætte skub i efterisolering og renovering af de ældre murede ejendomme,” siger han.

”Der er en stor værdi i at bevare bygningernes udseende, da facaderne bærer på en stor del af den danske bygningskulturs identitet. Samtidig er renoveringsmetoden til efterisolering bæredygtig, idet man genbruger stenene, som energimæssigt er dyre at producere,” afslutter Peter Halkjær.

Læs også: Tingbjerg: Ikon-byggeri fremtidssikres, RENOVER Prisen 2016: Fremtidssikring af danske ikon-byggerier og Ny metode til ‘usynlig’ efterisolering af murværk ser godt ud – men er alt for dyr

IC-Meter giver værdifuld viden om indeklima

Indeklima er vigtigt for velvære, indlæring og evnen til at træffe fornuftige beslutninger. Alligevel ved vi meget lidt om indeklimaet omkring os. IC-Meter måler temperatur, luftfugtighed, CO2- og støjniveau og gør det lettilgængeligt for os.

Energirenoveringer skal levere det, de lover

I et tillæg til Politiken den 30. april stilles der skarpt på samspillet mellem energiforbrug og indeklima. IC-Meter fremhæves som det værktøj, der skal hjælpe med at skabe renoveringer, der holder, hvad de lover og som faktisk leverer de ønskede besparelser og det gode indeklima.

“Ofte er vi mest fokuserede på, at måle de ting, vi skal betale for; el, vand, gas og varme – mens indeklimaet er det, vi reelt har behov for og lever i,” siger Göran Wilke, der har været med til at udvikle IC-Meter og er tidligere leder af Elsparefonden.

IC-Meter-målingerne kan give husejerne garanti for den faktiske ydelse og samtidig give dem et tydeligt billede af, hvordan brugeradfærd spiller ind på energiforbrug og hvordan indeklima påvirker velvære og koncentration.

Dårligt indeklima påvirker indlæringsevnen

Forskning i indeklima og luftfugtighed fra DTU har påvist, at godt halvdelen af landets folkeskoler har et ringe indeklima, og at dette har en negativ effekt på elevernes indlæringsevne og præstationer. Skal de politiske ambitioner om en folkeskole i verdensklasse nås, forudsætter det, at vi gør noget ved skolernes dårlige eller kritisable indeklima.

IC-Meter dokumenterer og kvalitetssikrer indeklimaet

“IC-Meter er et analyseværktøj, der enkelt kan måle og kvalitetssikre, at indeklima og energiforbrug er, som det skal være. IC-Meter fungerer som dokumentation for de faktiske forhold, og Cloud-løsningens færdige pdf-rapporter giver den fornødne dokumentation, uanset om skolernes indeklima skal tjekkes, eller bindende ydelseskrav i forbindelse med nye huse og større renoveringsprojekter skal kontrolleres,” siger Göran Wilke.

Danakon har god erfaring med at benytte IC-Meter, da målingerne giver os mulighed for at give kunden de energibesparelser og den komfort, som netop er formålet med en energirenovering.

Årets Produktpris

I 2013 blev IC-Meter hædret med årets Produktpris i kategorien ‘Innovation’ for at tage indeklimaet alvorligt.

Læs hele artiklen her: IC-Meter måler indeklimaet ned til mindste detalje

Læs mere om IC-Meter her: Indeklima: Mål præcist med IC-Meter og Hvad er IC-Meter?

Fremtidssikring af dansk ikonbyggeri i Odense

Fremtidssikring af dansk ikonbyggeri i Odense

Hvordan gør man de murede byggerier fra 40’erne og 50’erne energirigtige med respekt for arkitekturhistorien? Det viser Erik Møller Arkitekter og Danakon i et nyt demonstrationsprojekt.

480 murede etageboliger i 17 blokke fra 1951. Højstrupparken i Odense er et tidstypisk eksempel på 40’erne og 50’ernes almene bebyggelse. Højstrupparken er et flot arkitektonisk byggeri, men kuldebroerne betyder dyre varmeregninger, dårligt indeklima og miljøbelastning. Der er nu behov for at udvikle løsninger, der kan sikre den ældre danske boligmasse.

Pilotprojekt demonstrerer bæredygtig løsning

En kuldebro er et område, hvor isoleringsevnen er dårligere end i resten af bygningen.Når der er kuldebroer bliver boligen svær at varme op og har større risiko for fugtskader og skimmelsvamp.De skærpede krav til bæredygtigt energiforbrug og minimering af miljøbelastning betyder også, at der er brug for nye løsninger.Der er nu skudt gang i pilotprojektet, der skal demonstrere en bæredygtig løsning med samme høje arkitektoniske kvalitet som oprindeligt.Projektet skal vise, at vi kan bevare den identitet, som det murede byggeri giver vores bygninger og byer samtidig med, at vi løser den udfordring, som de nye krav har skabt for byggeriet.

Bedste idéforslag til alternativ løsningsmodel

Erik Møller Arkitekter og Danakon præsenterede en alternativ løsningsmodel og vandt konkurrencen ved et udbud.Forslaget skubber projektet i en mere bæredygtig retning og samtidig er det struktureret på en måde, der gør, at beboerne generes mindst muligt.”Vi har kun én chance for at gøre det ’rigtige’. For når vi vælger at gennemrenovere en bygning, vælger vi samtidig at sende den ud i en ny 50-årig cyklus, hvor de løsninger, vi vælger, også skal give værdi om både 25 og 50 år,” siger Morten Ørsager, der er partner hos Erik Møller Arkitekter.
Best practice-eksempel til langsigtede investeringer

Projektet kommer i kølvandet på regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre danske bygningsmasse kan renoveres og energioptimeres.Pilotprojektet forventes at igangsættes i 2015 og skal fungere som best practice-eksempel, på energirenoveringer af ældre muret byggeri.”Det er vigtigt, at der findes en løsning, som man kan se fungerer på den lange bane. Investeringerne skal give langsigtet værdi og derfor skal byggeriet kunne lade sig gøre og være holdbart og rentabelt. Derfor er det også vigtigt med et demonstrationsprojekt, der viser den mest fordelagtige måde at gøre det på,” siger Peter Halkjær, der er direktør i Danakon.Danakon har i flere år arbejdet med en metode som er en mellemting mellem en udvendig og en indvendig efterisolering.Metoden udfører vi også i Tingbjerg i København sammen med Erik Møller Arkitekter og Fynske Gamle Mursten A/S.

I første omgang gennemføres renoveringen i Odense i 80 opgange. Her kan beboerne komme til at opleve forslaget i fuld skala inden det gennemføres i resten af bebyggelsen.

Pilotprojektet energirenoveres med en medfinansiering fra Landsbyggefonden og op til 10 mio. kr. fra Realdania.

Læs mere her

Permatopia: Bæredygtige rækkehuse i Karise

De første skridt er nu taget mod målet om at etablere et moderne, økologisk, selvforsynende og helt igennem bæredygtigt jordbrugs- og bofællesskab. Stedet hedder Karise Permatopia.

Et helhedstænkende, moderne og fossilfrit jordbrug og selvforsynende rækkehuse. Det er hvad 80 familier kan glæde sig til at flytte ind i, når Karise Permatopia kan tages i brug i 2017.Med sit nøje gennemtænkte fokus på permakultur er Karise Permatopia et unikt bidrag til omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Vedvarende kultur i Permatopia

Permakultur betyder vedvarende kultur og kan grundlæggende betegnes som en praktisk kultur med lokal arbejdskraft, lokale materialer, minimal miljøbelastning og høj ressourcebevidsthed.Idéen om Permatopia er opstået ud fra ønsket om at skabe et meningsfuldt fællesskab, som med en 100 % off-grid infrastruktur minimerer forbruget af energi og fossile brændsler kraftigt.Off-grid betyder, at Permatopia ikke er koblet til elnettet, og at energien kommer alene fra vindmøller, solceller, solfangere, regnvandsopsamling, spildevandshåndtering og kraftvarme biofyr.

Forsyningsanlægget gør Permatopia selvforsynende med el, varme, biogas til madlavning, vand til toiletskyl, tøjvask, opvaskemaskine, rengøring, vanding, spildevandsrensning og næringsstoffer til landbruget. Desuden reduceres behovet for dagsrenovation betydeligt. Til drikkevand vil Permatopia dog have kommunal vandforsyning.

Et unikt byggeprojekt

Permakultur betyder vedvarende kultur og handler grundlæggende om at skabe en bæredygtig livsstil. Udgangspunktet er at opbygge naturressourcer snarere end at nedslide dem, at opsamle mere energi end der bruges, skabe mere ren luft og rent vand og at opbygge jordens frugtbarhed.Filosofien er ikke ny. Bæredygtige jordbrug og fællesskaber med fokus på at skabe boligmiljøer, som indpasses i naturens egne mønstre, er opstået i forskellig form siden 60’erne og 70’erne, og antallet af økosamfund er vokset kraftigt de seneste 20 år.Tendensen er kommet i kølvandet på de stigende energipriser og klimadebatten, og det er blevet mere og mere normalt at efterspørge miljøvenlige byggematerialer og løsninger, som fremmer det sociale liv.

Det, der imidlertid gør Permatopia i Karise unik, er den måde, som jordbruget og boligerne er tænkt sammen på i bedste permakulturstil.

Hybridt energisystem – det første af sin slags

Energi- eller forsyningssystemet bliver som noget helt nyt udviklet som et hybridsystem, der genererer energi fra bl.a. pileflis, dyrket på grunden i et rodzoneanlæg, biogas, der kører på efterladenskaber fra beboerne og husdyrhold, vindmøller samt solpaneler, der er en blanding mellem solfangere og solceller.Det er første gang, at et så gennemført permakulturprojekt stables på benene.Danakon har som rådgivende ingeniører stået for dimensioneringen af de forskellige anlæg, rådgivet om rentabiliteten ved projektet og er senere i processen ansvarlig for projekteringen af de 80 boliger.

De 80 økologiske og selvforsynende punkthuse er fordelt i boliggrupper og består ud over punkthusene af en centralt placeret fælles spisesal, køkken, opholds- og legerum, vaskeri mm. Den gamle gård indrettes som kursuscenter med kontorfaciliteter, samt gæsteværelser.

Driftsbygningerne er indrettet til grøntsagshåndtering, stalde, værksteder, gårdbutik, festsal mm. Derudover er der produktionsanlæg, skov og markdrift.

De første 40 rækkehuse vil blive etableret som et alment bofællesskab. Her vil det være muligt at få boligsikring.

66 husstande har allerede reserveret en bolig – det kan du også gøre her

Samarbejde på tværs

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Andelskassen JAK, arkitekt og permakulturdesigner Tony Andersen og House Arkitekter. Københavns Fødevarefællesskab, energikonsulenter, og økologiske permakulturkyndige landbrugskonsulener er også blevet inddraget.Danakon skal, sammen med et konsortium, forestå byggeriet som rådgivende ingeniør. Derudover består projektdeltagerne af NordicBioEnergy og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, entreprenørfirmaet Egen Vinding og Datter og et stort alment boligselskab. Alle arbejder de sammen om udviklingen og etableringen af Karise Permatopia.

Energirenovering og fremtidssikring af dansk ikonbyggeri – Mød os i Bella Center i weekenden

Energirenovering

Energirenovering og fremtidssikring af dansk ikonbyggeri
– Mød os i Bella Center i weekenden

Bæredygtig udvikling, innovativ arkitektur og socialt ansvar. Det er en del af dagsordenen, når Almene Boligdage løber af stablen. Danakon fortæller om, hvordan et pilotprojekt i Tingbjerg vil sikre fremtiden for den ældre danske bygningsmasse.

Energiforbruget udfordrer arkitekturen

Ofte er det arkitektonisk flot og er beundringsværdige beviser på den danske bygningsmæssige kulturarv.

Kuldebroerne betyder dog dårligt indeklima, dyre varmeregninger og høj miljøbelastning. Samtidig skærpes kravene til netop minimering af miljøbelastning og til bæredygtigt energiforbrug.

De ældre murede ejendomme trænger i dag kraftigt til efterisolering. At bygninger fra 40’erne og 50’erne nu skal renoveres, er ikke nogen overraskelse.

Udfordringen har indtil nu været at bevare det oprindelige ydre, der er ikonisk for den tids byggeri.

Danakon demonstrerer en bæredygtig løsning

Sammen med firmaet Gamle Mursten og fsb har Danakon udviklet en metode til udvendig isolering, der genbruger de originale mursten. Det har vist sig at være holdbart og bygbart, og det giver værdi i et langt perspektiv.

Som et af de første steder i Danmark har Danakon nu projekteret et renoveringsprojekt ud fra netop den metode i bydelen Tingbjerg i det nordlige København.

Projektet er i fuld gang, og vi forventer at være klar med resulatet om ca. 6 uger.

Best practice-eksempel for energirenoveringer

Projektet kommer i kølvandet på regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre danske bygningsmasse kan renoveres og energioptimeres.

Pilotprojektet skal fungere som best practice-eksempel, når boligrenoveringerne for alvor tager fart. Byggeriet er typisk meget standardiseret, så der er potentiale for at lave mere standardiserede løsninger på sigt.

Kom til Almene Boligdage og hør mere

Kom og hør mere om, hvordan man kan bevare den bygningsmæssige kulturarv, samtidig med at man sikrer miljømæssig bæredygtighed.

Arrangementet er gratis og finder sted i Bella Center lørdag den 6. september 2014 kl. 13.30.

Læs også: Program for Almene Boligdage

Få præcise målinger og energibesparelser med IC-Meter

Skal du have energirenoveret din ejendom kan skuffende resultater og manglende besparelser ofte være en udfordring. Med nøjagtige målinger sikrer vi nu i Danakon, at energirenoveringen giver de ønskede resultater og fordele. Som noget nyt kan vi installere en IC-Meter-boks, så du selv kan måle.

Bæredygtige løsninger med IC-Meter

I Danakon har vi stort fokus på energi og miljø, når vi bygger og renoverer, og bæredygtige løsninger er en af vores vigtigste opgaver i udvikling af fremtidens byggeri. Med IC-Meter sikrer vi kunden energibesparelser og komfort, fordi vi identificerer de præcise problemer i bygningen.

Energiforbruget er for højt – men hvorfor?

Udfordringen med at skabe optimale løsninger er ofte at finde ud af, hvor det høje energiforbrug, det dårlige indeklima eller støjen stammer fra for at kunne sikre energibesparelser og et sundt miljø. I mange tilfælde vil man benytte en energimåler til at måle energiforbruget. Den siger dog intet om, hvorfor forbruget er, som det er.

Skuffende resultater af energirenoveringer

Typisk vil bygherre argumentere for, at det høje energiforbrug skyldes ændret brugeradfærd. Problemet er blot, at brugsadfærden ikke er målt og dokumenteret på forhånd. Der findes altså ikke et entydigt svar på, hvorfor de forventede energibesparelser ikke kom i hus ved fx renovering.

Brugeradfærd eller tekniske mangler?

Udlejer, ejer, bygherre og entreprenør mangler altså viden, der fastslår, om det er brugernes adfærd, det vil sige justering af temperatur og luftskifte, eller om det er de tekniske tiltag, der ikke lever op til forventningerne. Det er vigtigt at vide, inden vi går i gang med en løsning, og det hjælper en IC-Meter os med i Danakon.

Unikke og præcise målinger

Med en IC-Meter har Danakon en unik mulighed for at måle nøjagtigt, hvad et højt energiforbrug skyldes. På den måde kan vores teknikere sørge for, at en renovering eller andre tiltag sikrer besparelser og komfort i boligen, kontoret eller i børnehaven.

Sundt indeklima betyder komfort og skarphed

I Danmark lever vi 90% af vores liv inden døre. Derfor er et godt indeklima yderst vigtigt for vores sundhed og velvære. Undersøgelser viser, at kreativitet, indlæringsevne og vores evne til at træffe beslutninger svækkes i et dårligt indeklima og ved høj koncentration af CO₂ og luftfugtighed.

På steder, hvor der er mange mennesker samlet ad gangen, vil du ofte høre folk klage over dårligt indeklima. Indeklimaet i en bolig, på et kontor eller i et klasseværelse kan dog være svært at identificere, da det ikke er noget, vi kan se med øjet.

Giv entreprenør og bygherre et fælles grundlag

IC-Meter samler data om fugt, temperatur, vindstyrke og retning. Sammen med oplysninger om varmeforbrug, kan klimaskærmens energiegenskaber og betydningen af den udviste brugsadfærd beregnes.

Målingerne kan bruges ved alle former for renovering og optimering af energi, indeklima, støjgener samt fugt- og CO₂-niveau og til at skabe optimale, sunde og bæredygtige løsninger og samtidig opnå de ønskede resultater og besparelser.

Få selv installeret en IC-Meter-måleboks

I Danakon kan vi hjælpe dig med at få installeret en IC-Meter-måleboks, som kobles op med en serverløsning, en app og et website. På den måde kan du måle, hvordan bl.a. energiforbrug, indeklima, luftfugtighed og CO₂ ser ud i en bygning.
Læs mere om, hvordan du kan måle med IC-Meter

Ny lovgivning: Energiforbedringer giver gevinst til udlejer

Nye ændringer i lejelovgivningen gør det oplagt for udlejere at gennemføre energiforbedringer i private boligudlejningsejendomme. Nu kan begge parter nemlig få del i gevinsten. Hos Danakon hjælper vi dig med at opnå energibesparelser med en rentabel investering.

Nye muligheder for energiforbedringer

Ændringerne er et opgør med tidligere tiders paradoks, hvor udlejer alene skulle finansiere de energiforbedringer, som lejerne fik fordel af. Det har afholdt mange udlejere fra at forbedre ejendommene.

Det betyder ændringerne

For dig som udlejer betyder ændringen, at du får mulighed for at finansiere energirenoveringen gennem en huslejestigning hos lejerne. En løsning, som tidligere lovgivning ikke har muliggjort.

I praksis giver ændringerne nu udlejeren mulighed for at lade hele investeringen indgå ved beregningen af lejeforhøjelsen – ikke kun de egentlige forbedringsudgifter, men også de tilhørende vedligeholdelsesudgifter.

Det får lejerne

For lejerne betyder de nye regler en mulighed for at opnå øget komfort i lejlighederne og mindre varmeregning, som følge af energirenoveringerne. Desuden minimeres miljøbelastning.

Danakon rådgiver dig om rentabel investering

Danakon har gennem de sidste år udarbejdet mange energimærker, og er derfor eksperter i at rådgive om, hvordan energimærket kan forbedres med en rentabel investering. Med den nye ændring i lovgivningen bliver det en oplagt mulighed for udlejer.

Bliv klædt på med et Energisparetjek

Danakon tilbyder dig et Energisparetjek, hvor vi gennemgår ejendommene og giver forslag til hvilke forbedringer, der vil give energibesparelser og mindre miljøbelastning. Vi giver desuden et skøn af omkostninger og forventet rentabilitet af investeringen.

Danakon er altid klar til at svare på dine spørgsmål om energimærkning, energiforbedringer og lovgivning på tlf.: 43 99 22 77 eller på post@danakon.dk

Danakon er Månedens Profil hos Byens Netværk

Danakon er Månedens Profil hos Byens Netværk

I november måned er Danakon Månedens Profil hos Byens Netværk. Her kan du læse om vores projekter og vores vision om at realisere fremtidens bæredygtige muligheder.

Se Danakons profil på Byens Netværk her