Vækst har skabt behov for elafdeling

Efter en periode med kraftig vækst etablerede Danakon i 2016 sin egen elafdeling og kan nu løse endnu flere opgaver med husets egne kompetencer.
Danakons elafdeling er vokset og består nu af tre erfarne elingeniører.
Elafdelingen projekterer stærk- og svagstrømsinstallationer til mange forskellige typer byggeri.
Afdelingen har bl.a. stor erfaring inden for renovering af børnehaver, skoler og alment boligbyggeri.
Dog har afdelingen ligeledes erfaring med rådgivning og projektering af fx anlæg til vedvarende energi og i laboratorier.
Afdelingen løser projekteringsopgaver inden for bl.a.
– Stærkstrøm
– Svagstrøm
– CTS-anlæg
– IBI-anlæg(KNX/IHC/DALI)
– VE-anlæg
– Sikringsanlæg
– Belysning
– Sikkerhedsbelysning
– Flugtvejsbelysning
Afdelingens referencer ligger inden for bl.a. renovering og nybyggeri, herunder:
Projektering af el inkl. tilsyn ved renovering af alment byggeri iAskerød for BO-VEST, Vibo afd. 140 Televænget, Stadionkvarteret, AAB 103 og AAB 111.
Projektering af el,CTS/IBI-anlæg og sikring inkl. VE-anlæg ved nybyggeri af Vilhelmsro skolei Fredensborg.
Projektering af el, CTS/IBI-anlæg og sikring samtrenrums lokaliteter iht. GMO 2+3 på Århus Universitet Facility of Health Sciences i forbindelse med nybyg af 15.000m²og renovering 12.000m² forskningscenter.

Danakon er totalrådgiver ved tagrenovering

Danakon glæder sig over at have fået opgaven som totalrådgiver ved tagrenoveringen i Taastrup Have.

Det er netop blevet stemt igennem af beboerne i ejerforeningen E/F Taastrup Have, at renoveringen skal gennemføres.

Renoveringen udføres som hovedentreprise med Danakon som totalrådgiver. PNP-Byg er indstillet som hovedentreprenør.

Taastrup Have består af 15 blokke med i alt 354 lejligheder fordelt på 48 opgange.

Tidssvarende tagrenovering

Renoveringen omfatter en gennemgribende tagrenovering og følgearbejder i Taastrup Have. Bebyggelsen er opført i 1962- 64. Tagbeklædningen er i bølgeeternit og er fra husenes opførelse. Tagbeklædningen trænger således til en udskiftning, så den kan blive tidssvarende.

Danakon forventer at gå i gang med tagrenoveringen i april 2018 og projektet forventes afsluttet i april/maj 2019.

Entrepriseomkostningerne bliver ca. 19,5 mio. kr. ekskl. moms.

Læs mere om Danakons tagrenoveringer her

 

 

 

 

 

 

 

Danakon er med på renoveringen af Stadionkvarteret

Fremtidssikringen af Stadionkvarteret i Glostrups 1.235 lejligheder er i fuld gang. Danakon er glade for at bidrage ved at være ansvarlig for ændring af konstruktioner, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation og nye radiatorer. Projektet er en helhedsrenovering og omfatter modernisering, lejlighedssammenlægninger samt ombygning for  tilgængelighed.

Attraktive boliger i grønne omgivelser

Målet med projektet er at gøre boligerne attraktive for såvel singler, par, børnefamilier eller ældre, der ønsker en bolig i grønne omgivelser tæt på storbyen. Nøgleordet for renoveringen er bæredygtighed – både socialt, økonomisk og energimæssigt. Hele bebyggelsen skal inden for de kommende tre år have udskiftet tag, vinduer, tekniske installationer og ventilation. Desuden skal altaner samt forhaver ved stuelejligheder udvides og hele bebyggelsen miljøsaneres.

Sammenlægninger og tilgængelighed

De enkelte lejligheder gennemgår en modernisering og en del også ombygning, idet de utidssvarende 1-værelses lejligheder sammenlægges med nabolejligheder og får nyt køkken og badeværelse. Der indrettes samtidig  tilgængelighedsboliger samt nye køkkener og badeværelser. Lejlighederne indrettes således med særligt hensyn til gangbesværede, og der etableres elevator og niveaufri adgang.

I Stadionkvarteret er registreret PCB, bly, asbest og kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Stadionkvarteret er derfor en kompleks opgave med hensyn  til miljøfarlige stoffer. Helhedsplanen er opdelt i seks etaper og renoveringen forventes at være afsluttet i oktober 2019.

Læs mere her: Stadionkvarteret i Glostrup

Hornbæk: Danakon vinder opførelse af plejehjem

Danakon har sammen med JJW Arkitekter, som er totalrådgiver, vundet konkurrencen om et nyt plejehjem med 51 plejeboliger og tilhørende servicearealer samt lokaler til hjemmeplejen i Hornbæk. Projektet har et samlet areal på 5.275 m2, og det nye plejehjem opføres som erstatning for det nuværende plejehjem Bøgehøjgård. Danakon glæder sig til at skulle være med til at sikre kvalitet og muligheden for optimal pleje til Helsingør Kommunes ældre borgere.

Optimal pleje og godt arbejdsmiljø

Målet er, at det nye plejehjem skal  sikre kvalitet og nærvær for de ældre. Med det nye plejehjem får beboerne god plads til moderne hjælpemidler, lifte og meget andet, der samtidig forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø. Vigtige parametre i udformningen af plejehjemmet og plejeboligerne er, at gøre beboerne mere selvhjulpne samtidig med, at omgivelserne gør det muligt for personalet at yde en optimal og effektiv pleje.

Projektering efter lavenergiklasse 2020

Danakon er ingeniørrådgiver på opførelsen af Hornbæk Plejehjem og har særligt ansvar for konstruktionerne ved opførelse af plejecentret og boligerne. Plejehjemmet, servicecentret og de 51 plejehjemsboliger projekteres efter lavenergiklasse 2020. Danakon sikrer, at energirammen overholdes blandt andet ved at etablere et jordvarmeanlæg, som er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energiklassen på.

Aktuelt er Danakon og JJW Arkitekter også i gang med et andet plejeboligprojekt med Helsingør Kommune som bygherre – Teglhuset i Ålsgårde, der omfatter opførelse af 14 boliger til borgere med psykiske lidelser.

Læs også: Hornbæk Plejehjem

Brøndby Strand: Danakon vinder 1. etape af renovering

Danakon glæder sig over at skulle være med, når Danmarkshistoriens største samlede renoveringsopgave sættes i gang i Brøndby Strand. Danakon har sammen med JJW Arkitekter som totalrådgiver, Torkil Laursen, Dansk Energi Management & Esbensen og Teknologisk Institut vundet den første etape af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne.

Danakon har sammen med det øvrige team vundet renoveringen af den første etape af byggeriet, som løber fra 2017 – 2020 og foregår i højhusene.

Sunde  og attraktive boliger

Da husene blev bygget benyttede man PCB-holdige materialer til byggeriet. Det betyder, at boligerne skal PCB-saneres, så Brøndby Strand Parkerne kan få fjernet giftstoffer fra boligerne og igen udvikle sig til attraktive boliger og udearealer.

Opgaven indbefatter 320 boliger, der er fordelt på fem af de i alt 12 højhuse. Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved PCB-sanering og efterfølgende totalrenovering. Derudover omfatter opgaven en renovering af udearealer og p-kældre.

Med bæredygtighed som udgangspunkt er målet at skabe sunde boliger, der kan tiltrække både nuværende og fremtidige beboere. Ved at fokusere på materialernes livscyklus og optimere renoveringsprocessen i alle faser, sammenkæder rådgiverteamet miljømæssige og økonomiske bæredygtighedstiltag.

En levende og bæredygtig bydel

I Brøndby Strand Parkerne lægges nye planer for en sammenhængende og levende bydel med stort fokus på bæredygtighed. Renoveringen skal omdanne området med grønne og miljøvenlige tiltag og forbedre tilgængeligheden i området både indad til og udad til.

Renoveringen bliver kaldt HP4. HP står for helhedsplan og firetallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne.

Danakon og det resterende Team-JJW har vundet opgaven på baggrund af gode erfaringer med at skabe fremtidssikrede løsninger på både bruger-, drift- og energiniveau.

I renoveringen af 1. etape af HP4 vil Danakon være ansvarlig for konstruktioner og for koordineringen af ingeniørfagene. Danakon vil desuden deltage i projekteringsledelsen og ser frem til samarbejdet med resten af teamet.

Læs mere om HP4-renoveringen her

 

Tingbjerg indstillet til RENOVER Prisen

Igen i år har Danakon indstillet et projekt til RENOVER Prisen – Danmarks bedste renovering.

Det er det samme projekt som sidste år – nemlig demonstrationsprojektet i Tingbjerg, hvor Danakons nyudviklede metode til efterisolering af ældre murede ejendomme beviste sit værd.

Fordelen er, at bygningernes ikoniske udseende bevares og identiteten i efterkrigstidens murede byggerier kan bestå. Det har hidtil været en udfordring. Nu har det vist sig, at metoden ikke kun er effektiv – den er også billigere end ventet.

Metoden er en mellemting mellem indvendig og udvendig efterisolering: Den yderste halvdel af ydermurens sten hakkes af og pilles ned, hvorefter muren forstærkes, og der opsættes efterisolering. Til sidst opbygges en ny formur med de oprindelige sten.

Efterisolering i Tingbjerg bliver ikke dyrere

Forskellen fra sidste år er, at metoden den gang tydede på at blive dyrere end den traditionelle løsning, hvor man bygger en ny formur op med nye sten.
Indhentning af priser fra forskellige entreprenører har ved demonstrationsprojektet har vist os, at metoden ikke bliver dyrere. Vi forventer derimod, at den nye løsning bliver prisneutral i forhold til den traditionelle metode.

Samtidig er metoden langt mindre risikofyldt end en indvendig efterisolering, som ikke gør det muligt at fjerne kuldebroer fuldstændigt, og som ofte efterlader stor risiko for skimmelvækst og fugt i konstruktionerne.

Best practice i Tingbjerg

Ældre murede ejendomme trænger i dag kraftigt til efterisolering. Projektet skal derfor skabe optimale betingelser for, at metoden kan standardiseres og benyttes til hele bygninger. Den skal dermed fungere som best practice, når renoveringerne af 1940’ernes og 1950’ernes ejendomme for alvor tager fart.

Tingbjerg er planlagt af den anerkendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen, der efter engelsk forbillede skabte en by i byen.

Her kan du læse mere om projektet og dele dit favorit projekt.

Du kan også se mere om demonstrationsprojektet i Tingbjerg her

Danakon vinder renoveringsopgave

Danakon er sammen med Rubow Arkitekter og Gert Carstensen blevet udpeget til at gennemføre helhedsplan og renovering af Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 1, Toften.

I Toften skal der udarbejdes en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Desuden skal afdelingen fremtidssikres, så den lever op til de nyeste krav og standarder.

Toften er et klassisk murstensbyggeri, som er opført i 1949-50. Byggeriet består af seks blokke med tre etager og i alt 99 boliger.

Beboerhåndtering i fokus

I udarbejdelse af helhedsplanen og renoveringen er det vigtigt for teamet og processen, at beboerne engageres og føler ejerskab til projektet. Vi vil derfor have et særligt fokus på beboerhåndteringen, så alle får den bedst mulige oplevelse af renoveringsprocessen og resultatet. Udgangspunktet er en demokratisk proces, hvor ønsker, behov og værdier vil blive afklaret.

Helhedsplanen vil kunne indeholde:

• Renovering af bad og køkken, altaner, tagudskiftning, udskiftning af brugsvandsinstallationer, kloak, murværksarbejder og nyt varmeanlæg

• Etablering af tilgængelighedsboliger

• Sammenlægning af boliger til større familieboliger

• Nyt fælleshus

• Nye tagboliger

• Evt. omlægning af afdelingen til en seniorafdeling

Teglhuset: Danakon og JJW vinder ombygning

Danakon vinder ombygning af Teglhuset. Danakon glæder sig over at have vundet til- og ombygningen af Teglhuset i Ålsgårde. Danakon er underrådgiver og har vundet sagen sammen med JJW Arkitekter, som er totalrådgiver på projektet.

Teglhuset – et botilbud i Helsingør Kommune

Teglhuset er et botilbud for 14 sindslidende borgere og opgaven består i at skabe et hjem, hvor disse borgere har mulighed for at leve et selvstændigt liv med den støtte, de har brug for.

Projektet bevarer størstedelen af huset, som dog skal igennem en massiv ombygning af det indre. Samtidig anlægges to røde teglbygninger nord og syd for Teglhuset. Her skal de 14 boliger være, mens resten af det gamle hus skal huse personale og fællesfaciliteter. Inden byggeriet går i gang, skal projektgruppen lave tegninger til en ny lokalplan.

Helsingørs konstituerede borgmester Ib Kirkegård præsenterede torsdag eftermiddag vinderen af konkurrencen på Bølgen i Ålsgårde.

Teglhuset forventes at stå færdigt i midten af 2017.

Læs mere her: Sådan bliver det nye Teglhuset

Brøndby Strand: Danakon prækvalificeret til HP4-renovering

Danakon er glade for at kunne fortælle, at vi sammen med JJW Arkitekter, Torkil Laursen, Dansk Energi Management & Esbensen og Teknologisk Institut er blevet prækvalificeret til første etape af HP4-renoveringen af Brøndby Strand Parkerne.

Opgaven omfatter teknisk rådgivning og bistand ved PCB-sanering og efterfølgende totalrenovering af 320 boliger fordelt på fem højhuse. Derudover omfatter opgaven en renovering af udearealer og P-kældre.

I Brøndby Strand Parkerne lægges der nye planer for en sammenhængende og levende bydel med stort fokus på bæredygtighed. Renoveringen skal omdanne området med grønne og miljøvenlige tiltag og forbedre tilgængeligheden i området både indad til og udad til.

Renoveringen bliver kaldt HP4. HP står for helhedsplan og firetallet angiver, at det er den fjerde store renovering, der nu skal i gang i Brøndby Strand Parkerne. Danakon er sammen med det øvrige team blevet prækvalificeret til den første etape af byggeriet.

Danakon og det resterende Team-JJW er prækvalificeret på baggrund af gode erfaringer med at skabe fremtidssikrede løsninger på både bruger-, drift- og energiniveau. Som ekspert inden for håndtering af miljøproblematiske stoffer i bygninger og byggematerialer og disses påvirkning på indeklima, er Teknologisk Institut med på holdet.

 

Gå-hjem-møde: Hvordan er din bygnings indeklima?

Vi kan ikke se det og derfor tænker vi måske ikke altid over det. Ikke desto mindre er et godt indeklima afgørende for vores sundhed og velvære. Alligevel dumper indeklimaet alt for ofte i forhold til gældende krav og anbefalinger. Det på trods af, at vi i Danmark lever 90% af vores liv inden døre.

Dokumentation af indeklima

En energimåler kan ikke forklare, hvorfor det målte forbrug er, som det er. Det er en stor udfordring, når en bygning skal energimærkes, eller når effekter af sparekampagner eller energirenoveringer skal evalueres.

IC-Meter giver bygherrer og brugere de nødvendige data til at dokumentere indeklimaet og finde årsager til problemer med fx fugt, skimmel og dårlig luft. IC-Meter gør det muligt at skabe et fælles grundlag for bygherre og bruger ud fra indeklimamålinger med et koncept baseret på GSM og avancerede cloud-løsninger.

Hør om de nyeste værktøjer

Hør om mulighederne med IC-Meter og de erfaringer, som Danakons rådgivende ingeniører har fået med IC-Meter. Hør desuden om de nyeste moduler, der understøtter facility management og som analyserer og visualiserer data fra varme-, el- og vandmåler ift. vejrdata og bygningens aktuelle aktivitetsniveau både før og efter renovering. Vurderingen skaber grundlag for at give kunderne, det, de efterspørger: et godt indeklima.

Oplægsholdere

PETER HALKJÆR, direktør i Danakon, byder velkommen og giver en kort introduktion til Danakons brug af IC-Meter.

GÖRAN WILKE og KIM GOTTSCHALK fra IC-Meter fortæller, hvordan IC-Meter bruges til at dokumentere og registrere indeklima over tid og til at udpege årsagerne til et højt el-, vand- og varmeforbrug. Han fortæller desuden om den nyeste generation inden for avancerede værktøjer til visualisering og analyse af data fra målingerne.

JACOB WIBROE, energirådgiver fra Danakon, hjælper kommuner, boligforeninger og institutioner med at dokumentere indeklimaet i deres bygninger. Han rådgiver ud fra data fra IC-Meter-målinger og fortæller om sine praktiske erfaringer med IC-Meter.

Hvornår

Fredag den 13. november 2015

Kl. 12.00 – 14.00

Hvor

IC-Meter

Islands Brygge 26

2300 København S

Hvad

Foredrag, dialog og netværk.

Kaffe og en let frokost.

Tilmelding

Tilmeld dig på mail hos Lisbeth Schlottmann: ll@danakon.dk

S.U. SENEST DEN 9. NOV. 2015

GÅ-HJEM-MØDET ER GRATIS

Se invitationen til gå-hjem-mødet: INVITATION TIL GÅ-HJEM-MØDE

Du kan læse mere om IC-Meter her