AAB, Afdeling 111 på Amager

Helhedsrenovering af 230 lejligheder på Amager

AAB 111 er et tidstypisk eksempel på 1940’ernes gode kvalitetsmæssige byggeteknik. Gennem de seneste 60 år er der løbende gennemført vedligehold og udskiftninger af installationer og udsatte bygningsdele. Ikke desto mindre trænger bebyggelsen til en gennemgribende renovering af facader, tage og vinduer – bl.a. på grund af den skimmelvækst, der har ramt en stor del af boligerne. Målet for renoveringsprojektet er, at bringe bebyggelsen tilbage til de kvaliteter Parkskellet havde, da bebyggelsen blev opført samtidig med, at man tilpasser lejelighederne til nutidens boligbehov.

Ny beboersammensætning

Renoveringen består blandt andet i lejlighedssammenlægninger, hvor lejlighederne i tre af de 20 blokke ombygges til større familieboliger. Derfor bliver beboersammensætningen i lejlighederne mere blandet, når lejlighederne er færdigrenoverede. I tre andre blokke bygges tilgængelighedsboliger med elevator. Hermed tages hensyn til beboere med gangbesvær og selvhjulpne beboere med mindre handicaps.

Større køkken og bad

Efter renoveringen kommer beboerne tilbage til stort set nye lejligheder. Hvor de før havde tidstypiske små badeværelser og små køkkener, får de nu endnu større badeværelser og moderne køkken-alrum, samtidig med at udearealerne er optimerede. Som en del af renoveringsprojektet bliver alle altaner desuden udskiftet og alle badeværelser gennemrenoveres. Som en del af projektet får beboerne også et nybygget beboerhus og nye fælles mødesteder i de grønne områder, som etableres omkring bebyggelsen. De nuværende boligveje skal ikke længere kun bruges til gennemkørsel men også til at lege, gå og cykle mellem boligblokkene.

Et sundt indeklima

Ved renoveringen er Danakon ansvarlig for konstruktioner i forbindelse med opførelse af nye altaner samt nye skalmure i bebyggelsen. Desuden udfører Danakon ingeniørrådgivning ved totaludskiftning af installationer samt ved etableringen af balanceret ventilation, hvor ventilationen foregår ved varmegenvinding. Ventilation med varmegenvinding er med til at sikre et sundt indeklima i boligerne samt et komfortabelt miljø inden døre. Boligernes gode indeklima er med til at sikre Parkskellet til fremtidens krav og standarder og til at gøre boligerne attraktive for både nuværende og fremtidige beboere.

Det gode samarbejde

Danakon og JJW Arkitekter  samarbejder desuden på AABs Afdeling 103 ved renovering af badeværelser og ændring i facader. Vores gode samarbejde på flere sager understøtter i høj grad den gode proces.

Stadionkvarteret i Glostrup

Stadionkvarteret forandres

Stadionkvarteret er et  tidstypisk 3-etagers muret byggeri opført i perioden 1956-1966. Glostrup Boligselskab sætter nu gang i en renovering og fremtidssikring af en af Vestegnens største parkbebyggelser under overskriften ‘Stadionkvarteret under forandring’, som realiseres med støtte fra Landsbyggefonden.

Attraktive boliger

Fremtidssikringen består i at gøre boligerne attraktive for såvel singler, par, børnefamilier eller ældre. Målet er, at alle skal kunne finde en bolig i grønne omgivelser tæt på storbyen. Nøgleordet for renoveringen er bæredygtighed – både socialt, økonomisk og energimæssigt. Hele bebyggelsen skal inden for de kommende tre år have udskiftet tag, vinduer, tekniske installationer og ventilation. Desuden skal altaner samt forhaver ved stuelejligheder udvides og hele bebyggelsen miljøsaneres.

De enkelte lejligheder gennemgår en modernisering og en del også ombygning, idet de utidssvarende 1-værelses lejligheder sammenlægges med nabolejligheder og får nyt køkken og badeværelse. Der indrettes samtidig  tilgængelighedsboliger samt nye køkkener og badeværelser. Lejlighederne indrettes således med særligt hensyn til gangbesværede, og der etableres elevator og niveaufri adgang.

Sanering af bebyggelsen

I Stadionkvarteret er registreret PCB, bly, asbest og kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Stadionkvarteret er derfor en kompleks opgave med hensyn  til miljøfarlige stoffer.

Alle vinduer og døre skal udskiftes, hulmure skal isoleres og taget skal udskiftes og isoleres. Installationer og ventilation. I forbindelse med udskiftning af badeværelser skal installationer udskiftes og der skal etableres balanceret ventilation og nye radiatorer. Helhedsplanen er opdelt i seks etaper. Renoveringen er gået i gang, og forventes at være afsluttet i oktober 2019.

Øje for lidt mer!

Danakon er ingeniørrådgiver på projektet i Stadionkvarteret og har særligt fokus på ændring af konstruktionerne ved ombygningerne og moderniseringerne.
Derudover er Danakon ansvarlig for udskiftning af installationer og for etablering af den nye balancerede ventilation samt etablering af nye radiatorer.

Fakta

Emne: Stadionkvarteret, Glostrup
Bygherre: Glostrup Boligselskab
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 750 mio. kr.
Honorar: 9 mio. kr.
Kontaktperson: Per Bager
Omfatter: Helhedsrenovering af 1.235 almene boliger. Renoveringen omfatter modernisering, lejlighedssammenlægninger samt ombygning for  tilgængelighed. Danakon har ansvar for ændring af konstruktioner, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation og nye radiatorer.

Lundtoftegade

Fremtidssikring

Boligafdelingen Lundtoftegade er opført i årene 1965 – 1970 og består af otte fritstående blokke
med mellem fem og 12 etager. De seneste år er behovet for at genskabe Lundtoftegade som
et trygt og sikkert område vokset.Visionen for området er, at Lundtoftegade i 2020 kommer
på niveau med gennemsnittet for København – socialt, fysisk og
sundhedsmæssigt.

Ny beboersammensætning

Området skal samtidig kunne rumme de mest udsatte beboergrupper
og være attraktiv for en bred kreds af beboere.
Renoveringen havde således fokus på at ændre beboersammensætningen og gøre boligerne attraktive for mere ressourcestærke beboere.

Sammenlægning af boliger

Ved lejlighedssammenlægninger
blev 80 mindre boliger til 30 større boliger.
Facaderne er opbygget i lette konstruktioner og beklædt med fibercementplader mod gaden og
aluminiumskassetter mod gården. Gavle består af teglmur med indvendig efterisolering og taget
er belagt med tagpap. Vinduer og altandørspartier er træ-aluminiumselementer med
en udvendig aluminiumsdel og indvendig trædel. Hoveddørene er lysegrå sikkerhedsdøre i stål.
Øje for lidt mer! Beton er et alsidigt materiale, som ikke har ry for at bibeholde et smukt udseende. En flot overflade stiller store krav til indsigt, udførelse og vedligehold.

Under renoveringen havde Danakon fokus på at afdække altangangene
med glasinddækning, som kraftigt reducerer klimaets nedbrydelse af betonkonstruktionerne,
så det kan bevare sin imponerende overflade og nye identitet. Formålet med helhedsplanen var
at skabe vedligeholdte fremtidssikrede lejligheder i pæne omgivelser
med et stærkt beboerdemokrati til glæde for både kommende og nuværende beboere.

Ny identitet til området

Hvor husene tidligere fremstod mørke og lukkede fremstår de nu
åbne og transparente med nye facader, som skaber en fornemmelse
af tryghed.

Projektet omfatter desuden tryghedsskabende tiltag som nye hoveddøre, sikring af vinduer, nye
pulterrum i kældre og energimæssige tiltag i form af efterisolering
af lofter og gavle. Hærværket i bebyggelsen er siden renoveringen faldet med 80 pct.

Fakta

Emne: Lundtoftegade
Bygherre: AKB
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Antal boliger: 80 boliger
Byggeår: 2011 – 2012
Byggesum: 56 mio. kr.
Honorar: 1,1 mio. kr.
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
Omfatter: Ingeniørrådgivning ifm. lejlighedssammenlægninger i støttede almene boliger.Bl.a. nye badeværelser, glasinddækning af svalegange, nyt udvendigt trappetårn, nye elevatorer, nye altaner, nyt fælleshus og diverse renoveringsarbejder.

Kantorparken

Udviklingsprojekt: Fremtidssikring af almene boliger

Fremtidssikrede boliger

Kantorparken i det nordlige København er opført i slutningen af 1930’erne, og er et af den tids
mest betydningsfulde eksempler på et boligområde, der er bygget specielt til børnerige familier.
Kantorparken er en del af et udviklingsprojekt, der skal fremtidssikre og udvikle gamle almene boliger til moderne lejligheder. Som en stor del af Danmarks
ældre almene bebyggelse trænger
kantorparken i dag til renoveringer
og moderniserng.

Positiv udvikling

Projektet kommer i forlængelse af Landsbyggefondens mål om langsigtet at styrke boligområderne
og bringe dem ind i en positiv udvikling, både hvad angår beboersammensætning, modernisering
og konkurrenceevne. Udfordringen i Kantorparken var den ensartede beboersammensætning,
som primært består af henholdsvis ældre og unge studerende. Boliger, der tidligere var
attraktive, havde således mistet sin konkurrenceevne.

Større mangfoldighed

Målet med projektet var at skabe en bredere mangfoldighed i området og skabe boliger, hvor folk
også kan se sig selv bo i mange år frem. For at understøtte målet, blev der foretaget lejlighedssammenlægninger,
så boligerne også appellerer til familier med børn.

Trinvise fornyelser

Ideen i Kantorparken var at udføre renoveringerne og forbedringerne trinvist. Det vil sige, at beboerne selv kan vælge, hvornår de vil have renoveret deres lejlighed. Samtidig skal der udvikles metoder, som gør det muligt at ændre størrelse og indretning uden det kræver større indgreb for at tilpasse de almene boliger til de ændrede livsstilsmønstre.

Præfabrikeret badeværelse

Renoveringen bestod blandt andet i en gennemgående badeværelsesrenovering, hvor alle lejligheder fik nye præfabrikerede badeværelser, udført efter Bygningsreglementet samt SBianvisning 200 om vådrum. Desuden blev der etableret nyt køkken-alrum som resultat af sammenlægningen.

Øje for lidt mer!

Danakon er en aktiv medspiller og initiativtager i forskellige udviklingsprojekter. Derfor var det oplagt at bidrage
til demonstrationsprojektet i Kantorparken med de kompetencer Danakon har i forhold til at udvikle fremtidssikrede løsninger til ældre alment byggeri på en rentabel, bygbar og standardiseret måde.

Fakta

Emne: Kantorparken
Bygherre: FSBbolig
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2009 – 2011
Byggesum: ca. 20 mio. kr.
Honorar: 2,0 mio. kr.
Kontaktperson: Michael Graae
Omfatter: Totalrådgivning ifm.fremtidssikring
af almene boliger, herunder
lejlighedssammenlægninger og
trinvise fornyelser.