AAB, Afdeling 103 på Østerbro

Renovering i Klimakvarter Østerbro

Vognmandsmarken er med sine 305 boliger en af Boligforeningen AABs største afdelinger. Bebyggelsen er opført i årene 1979 – 1981 og består af 11 boligblokke i 4 etager, og de 305 boliger har et samlet boligareal på 25.600 m2. Bebyggelsen ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro og er således en del af klimakvarteret.

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel, hvor Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR, Midtpunkt Østerbro og beboerne arbejder på at gøre området til hovedstadens grønneste og ikke mindst sikre det, så området kan modstå fremtidens klimaforandringer.

Helhedsplan og renovering

Der er i forbindelse med renoveringen konstateret både PCB og bly i baderummene. Derfor skal der forud for totalrenoveringen miljøsaneres, således at de nyrenoverede baderum ikke indeholder giftige stoffer.

Vognmandsmarken har været ramt af byggeskader på grund af bl.a. revnede badeværelsesgulve og deraf følgende vandskader. Desuden har afdelingen haft problemer med revner i fundamenterne, hvilket har resulteret i kuldebroer og problemer i varmesystemet. Beboerne takkede derfor ja til en omfattende helhedsplan, der ikke kun omfatter renovering af badeværelser men også altaner, friarealer m.m.

Renoveringen består således i en renovering af de 305 lejligheders badeværelser med tilhørende stigstrenge. Derudover får bebyggelsen nye altaner, da der er problemer omkring afvandingen fra altanerne i tagfladen, der forplanter sig nedover de øvrige altaners undersider, med skjolder og vandindtrængning i lejlighederne til følge. På nordfacaden etableres franske altaner, friarealerne renoveres og revner i fundamentet udbedres.

Beboerhåndtering

Under renoveringen har teamet fokus på at genere beboerne mindst muligt. Dog kan det føles som en stor indgriben i dagligdagen, når håndværkere skal have adgang til ens lejlighed. Derfor er der fra byggesagens start stort fokus på beboerkommunikation og beboerhåndtering.

Øje for lidt mer!

80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Vi har derfor stor erfaring med skema A og B og vil således bistå AAB som en stærk partner. Danakon er ingeniørrådgiver på hovedentreprisen og er ansvarlig for konstruktioner, herunder renoveringen af badeværelser samt ændring i facaderne i forbindelse med udbedring af vandskader, kuldebroer og revner i fundamentet.

Tingbjerg

Ikonbyggeri fremtidssikres

Dansk ikonbyggeri fra 1940’erne og 1950’erne trænger i dag kraftigt til efterisolering. Tiden er derfor inde til at fremtidssikre efterkrigstidens murede byggerier.

Udfordringen har hidtil været at bevare det oprindelige ydre, der er ikonisk for tidens byggeri. Ofte er det arkitektonisk flot, men kuldebroerne betyder dyre varmeregninger, dårligt indeklima og miljøbelastning. Samtidig skærpes kravene til bæredygtigt energiforbrug og minimering af miljøbelastning. Derfor har Danakon i en årrække arbejdet på en metode, der bevarer det originale udtryk.

Bæredygtigt pilotprojekt

Derfor er der nu skudt gang i pilotprojektet, der skal demonstrere en bæredygtig løsning med samme høje arkitektoniske kvalitet som oprindeligt.

Som et af de første steder i Danmark har Danakon nu projekteret et renoveringsprojekt ud fra netop den metode i bydelen Tingbjerg i det nordlige København. Fsb har søgt Københavns Kommune om penge til at udføre projektet.

Anerkendt design

Området i Tingbjerg er designet af den anerkendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen og har et ensartet udseende med lave etageejendomme opført i gule sten. Fsb har tidligere forsøgt sig med traditionel udvendig efterisolering, som dog endnu ikke er lykkedes. Det har ikke været muligt at finde sten, der ligner de gamle og har de samme stoflige kvaliteter.

Det betyder, at gavlene ser ud som et fremmedelement i bebyggelsen. Metoden foregår på den måde, at den yderste halvdel af ydermurenssten hakkes af og pilles ned, hvorefter muren forstærkes, og der opsættes efterisolering. Til sidst bygges en ny formur op med de oprindelige sten.

Øje for lidt mer!

Projektet kommer i kølvandet på regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre danske bygningsmasse kan renoveres og energioptimeres.

Best Practice-eksempel

Pilotprojektet skal fungere som best practice-eksempel, når boligrenoveringerne for alvor tager fart. Byggeriet er typisk meget standardiseret, så der er potentiale for at lave mere standardiserede løsninger på sigt. Dog er det nu, løsningen skal udvikles, så den er til rådighed, når stigende energipriser eksempelvisgør det aktuelt at komme i gang.

Fakta

Emne: Tingbjerg
Bygherre: Fsb
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter A/S
og Fynske Gamle Mursten A/S
Renoveringsår: 2014
Renoveringssum: ca. 1,1 mio. kr.
Omfatter: Renovering og efterisolering af muret ikonbyggeri i Tingbjerg.

Morbærhaven

Energieffektive ungdomsboliger

Morbærhaven ligger centralt i Albertslund og består af 1063 et- og toværelses ungdomsboliger. Projektet består af tag- og facaderenovering, og lever op til ønsket om at udvikle Morbærhaven til et energieffektivt byggeri med sociale, økonomiske og miljømæssige fordele.

Udfordringer

Boligerne er opført som etplanshuse med flade tage i bølgeeternit fra 1969 – 1971. Morbærhavens lette facader er skyld i et stort varmetab og er en nem adgang ved indbrud. Derfor er det nødvendigt at sikre et bæredygtigt energiforbrug og at sikre mod indbrud med en ny facadekonstruktion.

Oprindeligt udtryk bevares

Rådgiverteamet sørger for, at den fine modulære opbygning bevares. Samtidig får Morbærhaven nye stålpladetage, som bliver efterisolerede. Det betyder, at ventilationssystemet kan forbedres. Danakon anbefaler små decentrale ventilationsanlæg, der kan betjenes uden adgang til boligerne, hvilket er en stor fordel i vedligeholdelsen.

Bæredygtigt byggeri

Morbærhaven bliver udarbejdet som et bæredygtigt byggeri, så den lever op til gældende energikrav. Affaldshåndteringen optimeres ved, at der i stedet for decentrale affaldskasser, oprettes få fælles affaldsstationer. Der arbejdes desuden på at opsætte solceller på stationernes tage. Danakon prioriterer et godt indeklima i lejlighederne højt og vælger byggematerialer med lav afgasning.

Øje for lidt mer!

Den bæredygtige renovering gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver en billigere elregning. Renoveringen af Morbærhaven planlægger Danakon og rådgiverteamet i tæt samarbejde med Morbærhavens beboere og udvalg for at opnå størst mulig succes.

Beboerinddragelse

Grundet beboersammensætningen og graden af arbejde i selve lejlighederne, prioriterer Danakon beboerinddragelse højt. Der vil løbende blive afholdt beboermøder og udarbejdet beboeraviser, så beboerne hele tiden er med i processen. Danakon vandt sammen med Arkitema på det bedste idéforslag, beboer procesplan og organisationsplan. Gruppen vandt desuden på de alternative løsningsmodeller

Fakta

Emne: Morbærhaven
Bygherre: Albertslund
Ungdomsboliger
Arkitekt: Arkitema Architects
Antal boliger: 1063
Byggeår: 2016 – 2018
Byggesum: 170 mio. kr.
Honorar: 9,0 mio. kr.
Kontaktperson: Torben Groset
Danakons rolle: Totalrådgiver
Omfatter: Totalrådgivning og projektering
ved tag- og facaderenovering
af støttede almene ungdomsboliger

Engvadgård

Bæredygtig energirenovering giver mindre varmeregning

Tidssvarende energiforbrug

Udgangspunktet for renoveringen og for at sikre et tidssvarende

energiforbrug er at opnå tilskud fra ECO-Life projektet. ECO-Life støttes af midler fra EU’s

CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Kravet for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes til under 75 kWh/m².

Det oprindelige Engvadgård

Engvadgård består af 71 gårdhuse i tæt-lav bebyggelse, som er opført i perioden 1970-1971. Tagene,

som er efterisoleret i 1982, er af tagpap og trænger i dag til en udskiftning. I Engvadgård har de utætte

yderdøre og de lette og dårligt isolerede facader en stor del af skylden for, at husene er vanskelige at varme op. Det betyder dårligt

indeklima og dyre varmeregninger for beboerne.

Ved tagudhænget over vinduerne er isoleringen sunket sammen, har mistet isoleringsvirkningen og skabt

en kuldebro. Ventilationen i boligen er samtidig utidssvarende, hvilket gør det svært at opnå et sundt indeklima.

Energirenovering

Arbejdet i Engvadgård udformes som et energirenoveringsprojekt, der skal sikre, at energiforbruget

i bebyggelsen reduceres fra 179 kWh/m² helt ned til ca. 70 kWh/ m². For at optimere bebyggelsen energimæssigt nedlægges den

eksisterende gascentral og fordelingsnettet til fordel for fjernvarme.

Isolering og lavenergiruder

Yderdøre, facader mod gården og sidepartier bliver udskiftet til højisolerede yderdøre, og der indføjes

nye superlavenergiruder. Tagudhænget åbnes udvendigt og efterisoleres og nye ovenlysvinduer

indsættes for at begrænse varmetabet yderligere. Hermed fjernes alle utætheder og husene bliver lettere at varme op.

Ventilation og sundt klima

En god ventilation af boligerne er yderst vigtig for at skabe et sundt indeklima og mindske fugt.

Danakon sørger således for at installere et nyt ventilationsanlæg med mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Det nye anlæg ventilerer krybekælderen ved mindre energiforbrug. Hermed elimineres risikoen for evt. skimmelsvamp og samtidig

bliver gulvtemperaturen højere og komforten i boligerne øges.

Øje for lidt mer!

Danakon har desuden fokus på at forsyrre beboerne i Engvadgård mindt muligt. De gamle facader erstattes af nye færdigfabrikerede

facadeelementer, der kan udskiftes på én og samme dag.

Fakta

Emne: Engvadgård
Bygherre: Høje- Taastrup
Boligselskab
Arkitekt: White Arkitekter
Antal boliger: 71 gårdhuse
Renoveringsår: 2014
Byggesum: 27,0 mio. kr.
Honorar: 1,95 mio. kr.
Kontakt: Jesper Birn Lindberg
Omfatter: Energirenovering

Kjærslund

Facaderenovering og efterisolering
af etagetypehuse i Kjærslund

Renovering af typehusene

Andelsboligforeningen er opført omkring 1968 som 11 fritliggende treetagers blokke. Afdelingen er opført som den velkendte bygningstype, der kaldes ‘Boligforeningernes Etagetypehuse’– ofte kaldet ‘Sydjyllandsplanen’. Renoveringen er resultatet af en længerevarende proces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af forskellige, tekniske problemer i afdelingen. Opgaven støttes af Landsbyggefonden.

Nye tidssvarende facader

Formålet med renoveringen i Kjærslund var at færdiggøre indgangsfacader og gavle og gøre dem tidssvarende, således at de fremstår med et sammenhængende udtryk.

Forbedret isoleringsevne

En vigtig opgave var også at forbedre isoleringsevnen på både facader, gavle, vinduer og døre. De eksisterende betonelementer blev efterisoleret og beklædt med lys facadetegl.

Lavenergiruder og glas

Vinduerne blev udskiftet og erstattet med lavenergiruder, og der blev etableret store glaspartier i opgangsområderne.

Ventilation og indregulering

Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfatter desuden renovering af klimaskærm og ventilation. Renoveringen af ventilationen omfattede bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer, som blev placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener.

Byggeriet blev udført med henblik på at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Målet var samtidig at minimere ressourceforbruget og miljøbelastning.

Øje for lidt mer’!

Renoveringen og efterisoleringen gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver et mere bæredygtigt energiforbrug. Under løsning af opgaven havde Danakon fokus på at mindske generne for bebyggelsens beboere mest muligt.

Beboerhåndtering

Renoveringen af Kjærslund blev derfor planlagt i tæt samarbejde med Kjærslunds beboere for at opnå størst mulig succes. Danakon lagde samtidig stor vægt på grundig brugerinvolvering gennem hele forløbet.

Fakta

Emne: Kjærslund
Bygherre:
Viby Andelsboligforening
Byggeår:
2010 – 2012
Byggesum:
56,0 mio. kr.
Arkitekt:
Nova5 og Sahl Arkitekter
Entreprenør:
Enemærke & Petersen
Areal:
13.000 m²
Omfatter:
Renovering og efterisolering
af facader og gavle samt udskiftning af
vinduer og døre. Derudover etablering
af energibesparende ventilation.