Engvadgård

Bæredygtig energirenovering giver mindre varmeregning

Tidssvarende energiforbrug

Udgangspunktet for renoveringen og for at sikre et tidssvarende

energiforbrug er at opnå tilskud fra ECO-Life projektet. ECO-Life støttes af midler fra EU’s

CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Kravet for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes til under 75 kWh/m².

Det oprindelige Engvadgård

Engvadgård består af 71 gårdhuse i tæt-lav bebyggelse, som er opført i perioden 1970-1971. Tagene,

som er efterisoleret i 1982, er af tagpap og trænger i dag til en udskiftning. I Engvadgård har de utætte

yderdøre og de lette og dårligt isolerede facader en stor del af skylden for, at husene er vanskelige at varme op. Det betyder dårligt

indeklima og dyre varmeregninger for beboerne.

Ved tagudhænget over vinduerne er isoleringen sunket sammen, har mistet isoleringsvirkningen og skabt

en kuldebro. Ventilationen i boligen er samtidig utidssvarende, hvilket gør det svært at opnå et sundt indeklima.

Energirenovering

Arbejdet i Engvadgård udformes som et energirenoveringsprojekt, der skal sikre, at energiforbruget

i bebyggelsen reduceres fra 179 kWh/m² helt ned til ca. 70 kWh/ m². For at optimere bebyggelsen energimæssigt nedlægges den

eksisterende gascentral og fordelingsnettet til fordel for fjernvarme.

Isolering og lavenergiruder

Yderdøre, facader mod gården og sidepartier bliver udskiftet til højisolerede yderdøre, og der indføjes

nye superlavenergiruder. Tagudhænget åbnes udvendigt og efterisoleres og nye ovenlysvinduer

indsættes for at begrænse varmetabet yderligere. Hermed fjernes alle utætheder og husene bliver lettere at varme op.

Ventilation og sundt klima

En god ventilation af boligerne er yderst vigtig for at skabe et sundt indeklima og mindske fugt.

Danakon sørger således for at installere et nyt ventilationsanlæg med mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Det nye anlæg ventilerer krybekælderen ved mindre energiforbrug. Hermed elimineres risikoen for evt. skimmelsvamp og samtidig

bliver gulvtemperaturen højere og komforten i boligerne øges.

Øje for lidt mer!

Danakon har desuden fokus på at forsyrre beboerne i Engvadgård mindt muligt. De gamle facader erstattes af nye færdigfabrikerede

facadeelementer, der kan udskiftes på én og samme dag.

Fakta

Emne: Engvadgård
Bygherre: Høje- Taastrup
Boligselskab
Arkitekt: White Arkitekter
Antal boliger: 71 gårdhuse
Renoveringsår: 2014
Byggesum: 27,0 mio. kr.
Honorar: 1,95 mio. kr.
Kontakt: Jesper Birn Lindberg
Omfatter: Energirenovering

Kalleruphaven

Energirenovering af Kalleruphaven med tilskud fra ECO-Life

Energirenovering

Kalleruphaven 4 er en landejendom på 151 m². Ejendommen er opført i 1903. Ejendommens isolering var forældet og det var nødvendigt at  erne kuldebroerne og skabe et bedre indeklima. Udgangspunktet for renoveringen var at sikre et  dssvarende energiforbrug og dermed opnå  lskud  l energirenoveringen fra ECO-Life.

Tilskud fra ECO-Life

Høje- Taastrup Kommune deltager i EU-projektet, der understø! er en bæredyg g byudvikling i Høje Taastrup og tre andre byområder i Europa.

Kommunens deltagelsegiver bl.a. mulighed for at private boligejere kan få EU- lskud i forbindelse med en energirenovering af boligen. ECO-Life stø! es af midler fra EU’s CONCERTO-program og har  l formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Et af kravene for at opnå stø! e fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes  l under 75 kWh/m². Ejendommen i Kalleruphaven var vurderet  l at være utæt med væsentligt ekstra lu# ski# e. Det vil sige, at der var et betydeligt varmetab i bygningen.

Efterisolering og gulvvarme

De utilstrækkeligt isolerede facader gjorde huset vanskeligt at varme op. Desuden var det nødvendigt at bryde det eksisterende terrændæk op, så der kunne graves ud og gøres plads  l den ekstra isoleringstykkelse, som var nødvendig. For at bevare ejendommens oprindelige udtryk blev der foretaget
en indvendig e# erisolering af ydervæggene og lo# et. Under energirenoveringen i Kal-
leruphaven blev terrændækket udskiftet  l et nyt og der blev etableret
gulvvarme.

Energieffektiv jordvarme

Opvarmningsmediet blev skiftet fra el  l jordvarme med varmepumpe. Jordvarmeanlægget er med  l at sikre, at ejendommen kan leve op  l det lave energiforbrug og holde sig under de 75 kWh/m².

Øje for lidt mer!

Danakon sørgede for at Ejendommen i Kalleruphaven kunne leve op  l frem dens energiklasse og bidrage posi vt  l realiseringen af områdets vision
om at være en CO2-neutral kommune i 2022. Energirenoveringen er sam dig med  l at demonstrere udviklingen og mulighederne, som de konkrete  ltag giver på vejen mod et mere bæredygtigt og energieffektivt samfund.

Fakta

Emne: Kalleruphaven
Bygherre: Lone Frydendal og Steff en
Max Skjørbæk
Byggeår: 2013
Byggesum: 700.000 kr.
Kontaktperson: Steff en Max Skjørbæk
Omfaffer: Energirenovering af 151 m² landejendom med forudsætningen at opnå  lskud fra ECO-Life.