AAB, Afdeling 103 på Østerbro

Renovering i Klimakvarter Østerbro

Vognmandsmarken er med sine 305 boliger en af Boligforeningen AABs største afdelinger. Bebyggelsen er opført i årene 1979 – 1981 og består af 11 boligblokke i 4 etager, og de 305 boliger har et samlet boligareal på 25.600 m2. Bebyggelsen ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro og er således en del af klimakvarteret.

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel, hvor Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR, Midtpunkt Østerbro og beboerne arbejder på at gøre området til hovedstadens grønneste og ikke mindst sikre det, så området kan modstå fremtidens klimaforandringer.

Helhedsplan og renovering

Der er i forbindelse med renoveringen konstateret både PCB og bly i baderummene. Derfor skal der forud for totalrenoveringen miljøsaneres, således at de nyrenoverede baderum ikke indeholder giftige stoffer.

Vognmandsmarken har været ramt af byggeskader på grund af bl.a. revnede badeværelsesgulve og deraf følgende vandskader. Desuden har afdelingen haft problemer med revner i fundamenterne, hvilket har resulteret i kuldebroer og problemer i varmesystemet. Beboerne takkede derfor ja til en omfattende helhedsplan, der ikke kun omfatter renovering af badeværelser men også altaner, friarealer m.m.

Renoveringen består således i en renovering af de 305 lejligheders badeværelser med tilhørende stigstrenge. Derudover får bebyggelsen nye altaner, da der er problemer omkring afvandingen fra altanerne i tagfladen, der forplanter sig nedover de øvrige altaners undersider, med skjolder og vandindtrængning i lejlighederne til følge. På nordfacaden etableres franske altaner, friarealerne renoveres og revner i fundamentet udbedres.

Beboerhåndtering

Under renoveringen har teamet fokus på at genere beboerne mindst muligt. Dog kan det føles som en stor indgriben i dagligdagen, når håndværkere skal have adgang til ens lejlighed. Derfor er der fra byggesagens start stort fokus på beboerkommunikation og beboerhåndtering.

Øje for lidt mer!

80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Vi har derfor stor erfaring med skema A og B og vil således bistå AAB som en stærk partner. Danakon er ingeniørrådgiver på hovedentreprisen og er ansvarlig for konstruktioner, herunder renoveringen af badeværelser samt ændring i facaderne i forbindelse med udbedring af vandskader, kuldebroer og revner i fundamentet.

AAB, Afdeling 111 på Amager

Helhedsrenovering af 230 lejligheder på Amager

AAB 111 er et tidstypisk eksempel på 1940’ernes gode kvalitetsmæssige byggeteknik. Gennem de seneste 60 år er der løbende gennemført vedligehold og udskiftninger af installationer og udsatte bygningsdele. Ikke desto mindre trænger bebyggelsen til en gennemgribende renovering af facader, tage og vinduer – bl.a. på grund af den skimmelvækst, der har ramt en stor del af boligerne. Målet for renoveringsprojektet er, at bringe bebyggelsen tilbage til de kvaliteter Parkskellet havde, da bebyggelsen blev opført samtidig med, at man tilpasser lejelighederne til nutidens boligbehov.

Ny beboersammensætning

Renoveringen består blandt andet i lejlighedssammenlægninger, hvor lejlighederne i tre af de 20 blokke ombygges til større familieboliger. Derfor bliver beboersammensætningen i lejlighederne mere blandet, når lejlighederne er færdigrenoverede. I tre andre blokke bygges tilgængelighedsboliger med elevator. Hermed tages hensyn til beboere med gangbesvær og selvhjulpne beboere med mindre handicaps.

Større køkken og bad

Efter renoveringen kommer beboerne tilbage til stort set nye lejligheder. Hvor de før havde tidstypiske små badeværelser og små køkkener, får de nu endnu større badeværelser og moderne køkken-alrum, samtidig med at udearealerne er optimerede. Som en del af renoveringsprojektet bliver alle altaner desuden udskiftet og alle badeværelser gennemrenoveres. Som en del af projektet får beboerne også et nybygget beboerhus og nye fælles mødesteder i de grønne områder, som etableres omkring bebyggelsen. De nuværende boligveje skal ikke længere kun bruges til gennemkørsel men også til at lege, gå og cykle mellem boligblokkene.

Et sundt indeklima

Ved renoveringen er Danakon ansvarlig for konstruktioner i forbindelse med opførelse af nye altaner samt nye skalmure i bebyggelsen. Desuden udfører Danakon ingeniørrådgivning ved totaludskiftning af installationer samt ved etableringen af balanceret ventilation, hvor ventilationen foregår ved varmegenvinding. Ventilation med varmegenvinding er med til at sikre et sundt indeklima i boligerne samt et komfortabelt miljø inden døre. Boligernes gode indeklima er med til at sikre Parkskellet til fremtidens krav og standarder og til at gøre boligerne attraktive for både nuværende og fremtidige beboere.

Det gode samarbejde

Danakon og JJW Arkitekter  samarbejder desuden på AABs Afdeling 103 ved renovering af badeværelser og ændring i facader. Vores gode samarbejde på flere sager understøtter i høj grad den gode proces.

Toften i Albertslund

Toften fremtidssikres

Toften er Vridsløselille Andelsboligforenings ældste afdeling. Den er opført i årene 1949-1950 og består af seks boligblokke i tre etager med i alt 99 boliger. Ud af de 99 boliger, er otte  torumsboliger, 61 er trerumsboliger og 30 er firerumsboliger. Afdelingen består desuden af 23 ældre- og handicapegnede boliger i stueetagen. Boligerne er bygget i ventilerede gule mursten, med termoruder og skrå sorte eternittage. I de syd- og vestvendte facader er der altaner. Desuden har nogle boliger franske altaner.

Nyeste krav og standarder

Projektet i Toften omfatter udarbejdelse af en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Desuden skal afdelingen fremtidssikres, så den lever op til de nyeste krav og standarder. Den seneste tilstandsvurdering for bebyggelsen viser nødvendigheden ved en renovering af afdelingen. Renoveringen anbefales blandt andet at omfatte renovering af bad, køkken, altaner, kloak, tagudskiftning samt murværksarbejder og nyt varmeanlæg.

I udarbejdelse af helhedsplanen og renoveringen er det vigtigt for teamet og processen, at beboerne engageres og føler ejerskab til projektet. Der vil derfor være et særligt fokus på beboerhåndteringen, så alle får den bedst mulige oplevelse af renoveringsprocessen og resultatet. Udgangspunktet er en demokratisk proces, hvor ønsker, behov og værdier vil blive afklaret.

Øje for lidt mer!

Danakon er ingeniørrådgiver på projektet i Toften og har særligt ansvar for konstruktionerne ved modernisering af boligerne. Derudover er Danakon ansvarlig for udskiftning af installationer ved etablering af nye badeværelser og nye køkkener. 80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Dermed har vi stor erfaring med skema A og B og vil derfor bistå BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening som en stærk partner i arbejdet med en helhedsplan, der skal kunne gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden.

Fakta

Emne: Toften, Albertslund
Bygherre: BO-VEST
Arkitekt: Rubow Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 75 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Kontaktperson: Laura Juvik
Omfatter: Helhedsrenovering startende med en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Projektet omfatter renovering af tagboliger, modernisering af boliger samt nye badeværelser og køkkener.

Lundtoftegade

Fremtidssikring

Boligafdelingen Lundtoftegade er opført i årene 1965 – 1970 og består af otte fritstående blokke
med mellem fem og 12 etager. De seneste år er behovet for at genskabe Lundtoftegade som
et trygt og sikkert område vokset.Visionen for området er, at Lundtoftegade i 2020 kommer
på niveau med gennemsnittet for København – socialt, fysisk og
sundhedsmæssigt.

Ny beboersammensætning

Området skal samtidig kunne rumme de mest udsatte beboergrupper
og være attraktiv for en bred kreds af beboere.
Renoveringen havde således fokus på at ændre beboersammensætningen og gøre boligerne attraktive for mere ressourcestærke beboere.

Sammenlægning af boliger

Ved lejlighedssammenlægninger
blev 80 mindre boliger til 30 større boliger.
Facaderne er opbygget i lette konstruktioner og beklædt med fibercementplader mod gaden og
aluminiumskassetter mod gården. Gavle består af teglmur med indvendig efterisolering og taget
er belagt med tagpap. Vinduer og altandørspartier er træ-aluminiumselementer med
en udvendig aluminiumsdel og indvendig trædel. Hoveddørene er lysegrå sikkerhedsdøre i stål.
Øje for lidt mer! Beton er et alsidigt materiale, som ikke har ry for at bibeholde et smukt udseende. En flot overflade stiller store krav til indsigt, udførelse og vedligehold.

Under renoveringen havde Danakon fokus på at afdække altangangene
med glasinddækning, som kraftigt reducerer klimaets nedbrydelse af betonkonstruktionerne,
så det kan bevare sin imponerende overflade og nye identitet. Formålet med helhedsplanen var
at skabe vedligeholdte fremtidssikrede lejligheder i pæne omgivelser
med et stærkt beboerdemokrati til glæde for både kommende og nuværende beboere.

Ny identitet til området

Hvor husene tidligere fremstod mørke og lukkede fremstår de nu
åbne og transparente med nye facader, som skaber en fornemmelse
af tryghed.

Projektet omfatter desuden tryghedsskabende tiltag som nye hoveddøre, sikring af vinduer, nye
pulterrum i kældre og energimæssige tiltag i form af efterisolering
af lofter og gavle. Hærværket i bebyggelsen er siden renoveringen faldet med 80 pct.

Fakta

Emne: Lundtoftegade
Bygherre: AKB
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Antal boliger: 80 boliger
Byggeår: 2011 – 2012
Byggesum: 56 mio. kr.
Honorar: 1,1 mio. kr.
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
Omfatter: Ingeniørrådgivning ifm. lejlighedssammenlægninger i støttede almene boliger.Bl.a. nye badeværelser, glasinddækning af svalegange, nyt udvendigt trappetårn, nye elevatorer, nye altaner, nyt fælleshus og diverse renoveringsarbejder.