AAB, Afdeling 103 på Østerbro

Renovering i Klimakvarter Østerbro

Vognmandsmarken er med sine 305 boliger en af Boligforeningen AABs største afdelinger. Bebyggelsen er opført i årene 1979 – 1981 og består af 11 boligblokke i 4 etager, og de 305 boliger har et samlet boligareal på 25.600 m2. Bebyggelsen ligger i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro og er således en del af klimakvarteret.

Klimakvarter Østerbro er Københavns første klimatilpassede bydel, hvor Københavns Kommune i samarbejde med HOFOR, Midtpunkt Østerbro og beboerne arbejder på at gøre området til hovedstadens grønneste og ikke mindst sikre det, så området kan modstå fremtidens klimaforandringer.

Helhedsplan og renovering

Der er i forbindelse med renoveringen konstateret både PCB og bly i baderummene. Derfor skal der forud for totalrenoveringen miljøsaneres, således at de nyrenoverede baderum ikke indeholder giftige stoffer.

Vognmandsmarken har været ramt af byggeskader på grund af bl.a. revnede badeværelsesgulve og deraf følgende vandskader. Desuden har afdelingen haft problemer med revner i fundamenterne, hvilket har resulteret i kuldebroer og problemer i varmesystemet. Beboerne takkede derfor ja til en omfattende helhedsplan, der ikke kun omfatter renovering af badeværelser men også altaner, friarealer m.m.

Renoveringen består således i en renovering af de 305 lejligheders badeværelser med tilhørende stigstrenge. Derudover får bebyggelsen nye altaner, da der er problemer omkring afvandingen fra altanerne i tagfladen, der forplanter sig nedover de øvrige altaners undersider, med skjolder og vandindtrængning i lejlighederne til følge. På nordfacaden etableres franske altaner, friarealerne renoveres og revner i fundamentet udbedres.

Beboerhåndtering

Under renoveringen har teamet fokus på at genere beboerne mindst muligt. Dog kan det føles som en stor indgriben i dagligdagen, når håndværkere skal have adgang til ens lejlighed. Derfor er der fra byggesagens start stort fokus på beboerkommunikation og beboerhåndtering.

Øje for lidt mer!

80% af Danakons opgaver udføres for de almene boliger selskaber. Mange af opgaverne har vi selv skabt ved helhedsplaner og forhandlinger med Landsbyggefonden. Vi har derfor stor erfaring med skema A og B og vil således bistå AAB som en stærk partner. Danakon er ingeniørrådgiver på hovedentreprisen og er ansvarlig for konstruktioner, herunder renoveringen af badeværelser samt ændring i facaderne i forbindelse med udbedring af vandskader, kuldebroer og revner i fundamentet.

Lundtoftegade

Fremtidssikring

Boligafdelingen Lundtoftegade er opført i årene 1965 – 1970 og består af otte fritstående blokke
med mellem fem og 12 etager. De seneste år er behovet for at genskabe Lundtoftegade som
et trygt og sikkert område vokset.Visionen for området er, at Lundtoftegade i 2020 kommer
på niveau med gennemsnittet for København – socialt, fysisk og
sundhedsmæssigt.

Ny beboersammensætning

Området skal samtidig kunne rumme de mest udsatte beboergrupper
og være attraktiv for en bred kreds af beboere.
Renoveringen havde således fokus på at ændre beboersammensætningen og gøre boligerne attraktive for mere ressourcestærke beboere.

Sammenlægning af boliger

Ved lejlighedssammenlægninger
blev 80 mindre boliger til 30 større boliger.
Facaderne er opbygget i lette konstruktioner og beklædt med fibercementplader mod gaden og
aluminiumskassetter mod gården. Gavle består af teglmur med indvendig efterisolering og taget
er belagt med tagpap. Vinduer og altandørspartier er træ-aluminiumselementer med
en udvendig aluminiumsdel og indvendig trædel. Hoveddørene er lysegrå sikkerhedsdøre i stål.
Øje for lidt mer! Beton er et alsidigt materiale, som ikke har ry for at bibeholde et smukt udseende. En flot overflade stiller store krav til indsigt, udførelse og vedligehold.

Under renoveringen havde Danakon fokus på at afdække altangangene
med glasinddækning, som kraftigt reducerer klimaets nedbrydelse af betonkonstruktionerne,
så det kan bevare sin imponerende overflade og nye identitet. Formålet med helhedsplanen var
at skabe vedligeholdte fremtidssikrede lejligheder i pæne omgivelser
med et stærkt beboerdemokrati til glæde for både kommende og nuværende beboere.

Ny identitet til området

Hvor husene tidligere fremstod mørke og lukkede fremstår de nu
åbne og transparente med nye facader, som skaber en fornemmelse
af tryghed.

Projektet omfatter desuden tryghedsskabende tiltag som nye hoveddøre, sikring af vinduer, nye
pulterrum i kældre og energimæssige tiltag i form af efterisolering
af lofter og gavle. Hærværket i bebyggelsen er siden renoveringen faldet med 80 pct.

Fakta

Emne: Lundtoftegade
Bygherre: AKB
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Antal boliger: 80 boliger
Byggeår: 2011 – 2012
Byggesum: 56 mio. kr.
Honorar: 1,1 mio. kr.
Kontaktperson: Jesper Birn Lindeberg
Omfatter: Ingeniørrådgivning ifm. lejlighedssammenlægninger i støttede almene boliger.Bl.a. nye badeværelser, glasinddækning af svalegange, nyt udvendigt trappetårn, nye elevatorer, nye altaner, nyt fælleshus og diverse renoveringsarbejder.

Karlebo og Sæbjørnshuse

Altaner gav facaderne nyt liv i Hørsholm og Gladsaxe

Levende facader i Karlebo

Karlebo Afdeling 1 er et treetages teglstensbyggeri og er opført i årene 1944-53. I alt blev 55 altaner opført. Karlebo Afdeling 6 består af i alt 90 boliger – heraf 60 etageboliger og 30 rækkehuse. Afdelingen er opført i 1966. Bebyggelserne havde oprindeligt hhv. tilbageliggende og franske altaner. Det var derfor ikke muligt at indrette spiseplads på altanerne.

Optimal placering

Beliggenheden skabte en ideel mulighed for at placere altanerne ud fra stuen, som ligger optimalt i forhold til sollys.

God plads til familien

Altanernes bredde blev givet efter bredden på stuen. Dybden blev bestemt ud fra ønsket om at kunne indrette altanen med et bord og fire stole. Størrelsen på altanerne blev dermed 1.500 x 4.150 mm.

Altanerne består af aluminiumsbund, et rækværk af en perforeret plade og en håndliste af træ. Altanerne kunne tilkøbes via råderetten. Det er derfor ikke alle lejlighederne, der har fået altan. Den tilfældige og individuelle placering gør facaden mere levende og giver ejendommen et mere nutidigt udseende.

Nyt udtryk i Sæbjørnshuse

Bebyggelsen består af i alt 134 lejligheder fordelt på fem boligblokke. Sæbjørnshuse ligger i Gladsaxe og er opført i 1970. Bebyggelsen er opført i røde mursten med sorte vinduesbånd. Oprindeligt havde stort set alle lejligheder franske altaner. De nye altaner er udført i sort/grå nuancer, der harmonerer med de eksisterende sorte vinduesbånd.

Nye muligheder på altanen

Bredden af altanerne er givet ud fra, at det er nødvendigt at udføre fastgørelser udfor de indvendige tværskillevægge. Dybden er lavet, så der kan stå et bord til fire personer. Samtidig er der mulighed for at komme rundt om bordet. Altanerne er 1,5 m dybe og giver rummelighed og mulighed for at udnytte altanen.

Konstruktioner

Altangulvet udføres i træ monteret på en stålrammekonstruktion. Stålrammekonstruktionen bæres af skråstænger,
der fastgøres i murværket. Rækværket består af lakerede hulplader med rækværk af fladstål belagt med maghony.
Også her betyder det, at facadeudtrykket er afhængigt af antallet af altaner. Alle har ikke valgt at få altan og det giver
facaden et dynamisk udtryk.

Fakta

Emne: Karlebo og Sæbjørnshuse
Bygherre: AB Hørsholm Karlebo og
Boligselskabet Sæbjørnshuse
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Renoveringsår: 2007 – 2009
Renoveringssum: I alt 9,50 mio. kr.
Omfatter: Udvidelse af eksisterende
altaner og opførelse af nye altaner på
i alt 170 lejligheder ud af i alt 383
lejligheder.

Højstrupparken, Vallensbæk

Glaslukning og udvidelse af altaner i Højstrupparken

Nye altaner i Vallensbæk

Højstrupparken er et alment muret boligbyggeri, og blev opført i årene 1963 – 1965. Oprindeligt havde lejlighederne i stueetagen private haver, mens lejlighederne på 1. sal havde altaner ud for opholdsstuen.

Bedre plads med lukning

De eksisterende altaner flugtede med facaden. Under renoveringen blev altanerne udvidet og blev dobbelt så store som oprindeligt.Det blev gjort ved at etablere en
frithængende del. Oprindeligt blev altanerne udbudt som åbne altaner med rækværk. Hos Danakon så vi dog muligheden
for at give beboerne en endnu mere brugbar altan. Derfor fik vi tilpasset løsningen, så det blev muligt at tilbyde glaslukning til de
beboere, som ønskede det. God brugbarhed året rundt I alt blev 100 altaner etableret med glaslukning. Dog blev alle

altanerne forberedt til lukning, således, at lejere, der ikke har valgt lukning i første omgang, altid
kan få monteret en lukning på deres altan.

Privatliv og læ

På frithængende altaner vil der oftest være vind fra tre sider og brugeren kan være meget synlig
for omgivelserne. Glaslukningen sikrer, at der skabes en privatsfære med mulighed for læ.

Udestue med muligheder

De glaslukkede altaner skaber en form for udestue eller vinterhave, der kan møbleres eller beplantes
uden hensyn til vejr og vind. Glasset sørger for masser af lys. Fra stuen ser man ud på den lukkede altan gennem det, der før var vinduer til det fri.

Glas, alu og fiberbeton

De nye altaner blev udført med en bund af fiberbeton og med rækværk i glas og aluminium med foldeglas og foldedøre.

De 36 franske altaner blev udført med dobbelt indadgående terrassedøre. Rækværket er identisk med fronterne, således at der opnås et flot, harmonisk udtryk.

Øje for lidt mer!

Danakon sørgede for, at det blev muligt at etablere glaslukninger på altanerne, da vi oplever et stigende ønske fra beboere i lejligheder om at kunne forlænge
udendørssæsonen. Det er i høj grad muligt med glaslukning, hvor det at kunne lukke helt eller delvist af, giver en fornemmelse af udendørsliv og ekstra rum.

Fokus på beboerne

Muligheden for til- og fravalg af lukning krævede et stort logistik-og tilpasningsarbejde og en
høj grad af beboerhåndtering. Vi lagde stor vægt på information og dialog gennem beboermøder, blokmøder og byggeaviser.

Fakta

Emne: Højstrupparken i Vallensbæk
Bygherre: KAB, Vallensbæk Boligselskab
Byggeår: 2012 – 2013
Byggesum: 25,0 mio. kr.
Entreprenør: Hald & Halberg
Kontakt: Michael Hoffmann
Omfatter: Renovering og udvidelse af
altaner samt individuelle glaslukninger
i toetages byggeri med 172 boliger i
Vallensbæk.